THE FACULTY OF EDUCATION

ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมคณะล่าสุด

คำสั่ง ประกาศ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  3. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  4. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
  6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558
  7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง พ.ศ. 2558
  8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอาจารย์
  9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
  10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553