ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)
         คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อัฒนาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมและสนับสนุนบริการทางวิชาการด้านการศึกษาแก่สังคม
  • สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ศิลวัฒนธรรม ความเป็นมรดกโลก ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือใรการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม่์


วิสัยทัศน์ (Vision)
         มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิจัยและให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่สากล