THE FACULTY OF EDUCATION

ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)
         "คุณภาพ เสริมคุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล"

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและความต้องการของท้องถิ่น
  • ผลิตผลงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น
  • บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ


วิสัยทัศน์ (Vision)
         "แหล่งความเป็นเลิศ ค้านการผลิตและพัฒนาครู เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน"