งานวิชาการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ ก.ค.ศ.รับรอง เรื่อง เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศผลสอบวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษารหัส 2561

สำหรับนักศึกษารหัส 2562

เอกสารประกอบการสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

นักศึกษารหัสปีการศึกษา 2561

นักศึกษารหัสปีการศึกษา 2562

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระะดับอุดมศึกษา (มคอ.)