งานวิชาการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ ก.ค.ศ.รับรอง เรื่อง เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระะดับอุดมศึกษา (มคอ.)

    ข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิระะดับอุดมศึกษา (มคอ.)

    แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิระะดับอุดมศึกษา (มคอ.)