งานวิชาการ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระะดับอุดมศึกษา (มคอ.)

    ข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิระะดับอุดมศึกษา (มคอ.)

    แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิระะดับอุดมศึกษา (มคอ.)