THE FACULTY OF EDUCATION

งานครุวิชาการ ครั้งที่ 11
"การแข่งขันทักษะทางวิชาการ" ประจำปี พ.ศ. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. การแข่งขัน ตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา
ระดับมัธยมศึกษา
(ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

3. การแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา"
ระดับประถมศึกษา
(ประเภทเดี่ยว)

 1. เกียรติบัตรรางวัล การแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา" (ล่าสุด)
 2. เกียรติบัตรนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา" (ล่าสุด)
 3. เกียรติบัตรครู ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา" (ล่าสุด)
 4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา"
 5. สมัครการแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา"
 6. เกณฑ์การแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา"

8. การแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
(ประเภททีม ทีมละ 2 คน)

 1. เกียรติบัตรรางวัล การแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA ระดับประถมศึกษา (ล่าสุด)
 2. เกียรติบัตรนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA ระดับประถมศึกษา (ล่าสุด)
 3. เกียรติบัตรครู ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA ระดับประถมศึกษา (ล่าสุด)
 4. เกียรติบัตรรางวัล การแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA ระดับมัธยมศึกษา (ล่าสุด)
 5. เกียรติบัตรนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA ระดับมัธยมศึกษา (ล่าสุด)
 6. เกียรติบัตรครู ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA ระดับมัธยมศึกษา (ล่าสุด)
 7. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA ระดับประถมศึกษา
 8. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA ระดับมัธยมศึกษา
 9. สมัครการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA
 10. เกณฑ์การแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA

9. การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน
“นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ”
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ประเภทเดี่ยว)

 1. เกียรติบัตรรางวัล การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ล่าสุด)
 2. เกียรติบัตรนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ล่าสุด)
 3. เกียรติบัตรครู ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ล่าสุด)
 4. เกียรติบัตรรางวัล การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ล่าสุด)
 5. เกียรติบัตรนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ล่าสุด)
 6. เกียรติบัตรครู ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ล่าสุด)
 7. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 8. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 9. สมัครการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ”
 10. เกณฑ์การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ”