THE FACULTY OF EDUCATION

งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10
การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. การแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา"
ระดับประถมศึกษา
(ประเภทเดี่ยว)

 1. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา" (นักเรียน) (ล่าสุด)
 2. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา" (ครู) (ล่าสุด)
 3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา"
 4. สมัครการแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา"
 5. เกณฑ์การแข่งขัน การพูดโฆษณาสินค้าประจำท้องถิ่น : "เรียงร้อย เล่าเรื่อง เพื่อสืบสานผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญา"

8. การแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
(ประเภททีม ทีมละ 2 คน)

 1. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา (นักเรียน) (ล่าสุด)
 2. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา (นักเรียน) (ล่าสุด)
 3. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา (ครู) (ล่าสุด)
 4. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา (ครู) (ล่าสุด)
 5. รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
 6. รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
 7. สมัครการแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์
 8. เกณฑ์การแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์

9. การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน
“นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ”
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ประเภทเดี่ยว)

 1. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (นักเรียน) (ล่าสุด)
 2. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียน) (ล่าสุด)
 3. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ครู) (ล่าสุด)
 4. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครู) (ล่าสุด)
 5. รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 6. รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 7. สมัครการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ”
 8. เกณฑ์การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน “นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ”