งานครุวิชาการ ครั้งที่ 9
การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา