งานครุวิชาการ ครั้งที่ 8
การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เอกสารการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564

  1. หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ (ผู้บริหารสถานศึกษา)
  2. ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564
  3. ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง เงินรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564
  4. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 065-9578564 นายนที ยาวิราช
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 087-0088119 ผศ.ปิยะ มีอนันต์ (เฉพาะการแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยาเท่านั้น)

1. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

3. การแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา (แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา)
ระดับมัธยมศึกษา
(ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

4. การแข่งขันเล่านิทาน “หนูน้อยนักเล่านิทาน”
ระดับปฐมวัย ระดับรุ่นอายุ ๓-๔ ปี รุ่นอายุ ๔-๕ ปี และรุ่นอายุ ๕-๖ ปี
(ประเภทเดี่ยว)

5. การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษา
(ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

6. การแข่งขันสุดยอดอัจฉริยะวรรณคดีไทย
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
(ประเภททีม ทีมละ 2 คน)

7. การแข่งขันการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

8. การแข่งขันการแกะสลักผักเพื่อตกแต่งจานอาหาร
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

9. การแข่งขันวาดภาพระบายสี
“นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ”
ระดับประถมศึกษา
(ประเภทเดี่ยว)