THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การศึกษาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - 2565 ราชภัฎกรุงเก่า, 37
2 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการสะท้อนความคิด - 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563