THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

ดร.ธานี ชูกำเนิด

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชัฏพระนครศรีอยุธยา 2566 วารสารมจร. มนุษศาสตร์ปรทรรศน์, 9(1), 234-249
2 ผลการจัดการสอนออนไลน์ด้วยสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่นรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ทุนส่วนตัว 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์, 74-79.
3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐานในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2564 วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ฯ, 267-282.