รายละเอียด

image

ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : csirirat@aru.ac.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8302

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย