THE FACULTY OF EDUCATION

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งเน้นการผลิตครูคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีความรอบรู้ทางคณิตศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความเป็นครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
 2. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 6. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นอกชั้นเรียน
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  1.1 วิชาบังคับเรียนให้เรียน3หน่วยกิต
  1.2 วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า27หน่วยกิต
  (เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้ อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต โดยให้มีจำนวนรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต)
  - กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียน43หน่วยกิต
  - วิชาชีพครูให้เรียน31หน่วยกิต
  - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เรียน12หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า61หน่วยกิต
  - วิชาบังคับเรียนให้เรียน40หน่วยกิต
  - วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

หมายเหตุ
         1. นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจำนวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือทางด้านคณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์ มีความถนัดทางวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีคุณวุฒิอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก จ)
 3. การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในกรณีรับตรงให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบทักษะปฏิบัติ และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ การสอบวัดแววความเป็นครู รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสอนคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด
 2. นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์
 3. อาชีพอิสระด้านการศึกษา
 4. พนักงานในบริษัทของภาครัฐและเอกชน

ดาวน์โหลด