อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์สุพินดา เพชรา

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์นพวรรณ จำนวน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : sion.hasadsri@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์สิรภพ สินธุประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และเลขานุการ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -