THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

ผศ. ว่าที่ ร.ต.พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุนส่วนตัว 2565 วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, 4(3), 512-523. (กันยายน – ธันวาคม 2565) https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/264764
2 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี ทุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2565 วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, 4(1), 84-98. (มกราคม – เมษายน 2565) (TCI 2) https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256964
3 การศึกษาผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี ทุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2564 วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564). (TCI 2) https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254389
4 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับนักศึกษาครู ทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2564 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Journal of MCU Social Science Review). ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2564). หน้า 198-210. (TCI 2) https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/250587
5 การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ทุนส่วนตัว 2563 วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563). หน้า 85-95. (TCI 2) https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/243364