THE FACULTY OF EDUCATION

หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด ศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม มีคุณธรรม รักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การปลูกฝังสร้างเสริมจิตสำนึกความเป็นครูสังคมศึกษา มีจิตสาธารณะและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาที่มีลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
 3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
 4. เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 5. เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  1.1 วิชาบังคับเรียนให้เรียน3หน่วยกิต
  1.2 วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า27หน่วยกิต
  (เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้ อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต โดยให้มีจำนวนรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต)
  - กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียน43หน่วยกิต
  - วิชาชีพครูให้เรียน31หน่วยกิต
  - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เรียน12หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า63หน่วยกิต
  - วิชาบังคับเรียนให้เรียน42หน่วยกิต
  - วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

หมายเหตุ
         1. นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจำนวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพและมีคุณวุฒิอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก จ.)
 3. การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในกรณีรับตรงให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบทักษะปฏิบัติ และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ การสอบวัดแววความเป็นครู รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด
 2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 3. นักวิจัยทางการศึกษา
 4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน