อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : 4028 เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ปิยะ มีอนันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.นรเศรษฐ์ เตชะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และเลขานุการ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -