THE FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ปิยะ มีอนันต์

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ. ว่าที่ ร.ต.พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และเลขานุการ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -