THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 2566 วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น