ข่าวสารคณะคณะครุศาสตร์

19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:27:59

กำหนดการสอบวัดความรู้และสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:34:21

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตร 4 ปี (รุ่นรหัส 2562) ที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 และอาจารย์นิเทศก์

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:27:43

ปฏิทินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (Practicum 1) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:38:57

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:50:41

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2563

15 มกราคม 2563 เวลา 12:10:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

15 มกราคม 2563 เวลา 11:32:38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

10 มกราคม 2563 เวลา 13:57:14

ประกาศรายชื่ออันดับสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Placement test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รุ่นการศึกษา 2560 รุ่นการศึกษา 2561 และรุ่นการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562

10 มกราคม 2563 เวลา 13:51:33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Placement test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รุ่นการศึกษา 2560 รุ่นการศึกษา 2561 และรุ่นการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00-10.30 น.

18 ธันวาคม 2562 เวลา 17:07:05

ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

17 ธันวาคม 2562 เวลา 17:27:49

ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 พบที่ปรึกษาในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:44:22

ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:43:24

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ)

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:42:21

ประกาศปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (คณะครุศาสตร์)

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:39:26

ประกาศแก้ไขปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (เลื่อนสอบปลายภาค)

30 พฤศจิกายน 542 เวลา 00:00:00

กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

30 พฤศจิกายน 542 เวลา 00:00:00

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 - ช้้นปีที่ 4 (ทุกคณะ)

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 17 (1 Pages)