ข่าวสารคณะคณะครุศาสตร์

27 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:20:27

แจ้งแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา/ อาจารย์นิเทศก์สถานศึกษา/ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์

23 เมษายน 2564 เวลา 16:49:35

การเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการคณะครุศาสตร์

20 มีนาคม 2564 เวลา 15:56:21

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Loose Parts Play โดยบูรณาการคณิต วิทย์ เทคโน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:36:15

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นันทนาการและกิจกรรมบาบัดสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:35:19

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นันทนาการและกิจกรรมบาบัดสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:33:18

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องเรียนสร้างสุขสนุกกับการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย” วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:31:47

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องเรียนสร้างสุขสนุกกับการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย” วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

12 มีนาคม 2564 เวลา 22:24:05

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูผู้ควบคุมของผู้ที่เข้าร่วม การแข่งขันทางวิชาการ หากมีรายชื่อไม่ถูกต้อง ไม่มีรายชื่อครูผู้ควบคุม หรือที่ไม่มีรายชื่อโรงเรียน ติดต่อขอแก้ไขหรือเพิ่มชื่อได้ที่

10 มีนาคม 2564 เวลา 12:50:14

ประกาศรายชื่อผู้ทีเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 13 – 14 และ 20 - 21 มีนาคม 2564 ตามโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการสอนที่เน้นกระบวนการคิดผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์สำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประ

5 มีนาคม 2564 เวลา 10:31:23

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ห้องเรียนสร้างสุขสนุกกับการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ เด็กปฐมวัย” ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 และเรื่อง “นันทนาการและกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2564

17 ธันวาคม 2563 เวลา 17:00:03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม การอบรม การเสริมสร้าง "ภาวะผู้นำทางพลศึกษา" สำหรับครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาครูในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:15:23

เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ KM ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ "กระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ"

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:54:06

เอกสารเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ

6 มีนาคม 2563 เวลา 15:00:02

หนังสือแจ้งขอเลื่อนการจัดงานและการแข่งขันทางวิชาการ วันครุวิชาการ ครั้งที่ 8 “การเปลี่ยนแปลงยุค Education Disruption”

21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:19:06

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เรื่อง สร้างความเข้าใจ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ ระหว่างวันที่ 22- 33 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 106 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:02:58

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:42:51

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 19 (1 Pages)