ข่าวสารคณะคณะครุศาสตร์

14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:15:23

เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ KM ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ "กระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ"

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:54:06

เอกสารเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ

6 มีนาคม 2563 เวลา 15:00:02

หนังสือแจ้งขอเลื่อนการจัดงานและการแข่งขันทางวิชาการ วันครุวิชาการ ครั้งที่ 8 “การเปลี่ยนแปลงยุค Education Disruption”

21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:19:06

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เรื่อง สร้างความเข้าใจ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ ระหว่างวันที่ 22- 33 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 106 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:02:58

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:42:51

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 8 (1 Pages)