THE FACULTY OF EDUCATION

ข่าวสารคณะคณะครุศาสตร์

2 มิถุนายน 2566 เวลา 15:05:49

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารของคณบดีคณะครุศาสตร์

8 มีนาคม 2566 เวลา 15:19:46

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ: นิทานเพื่อเสริมสร้างเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:55:31

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 222 และห้องประชุม 224 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:03:52

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:48:40

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป "GEOGEBRA" ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์” วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51:43

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานกับโลกเสมือนจริง “เมตาเวิร์ส” วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 25 (1 Pages)