งานบำเหน็จบำนาญ

การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯ และลูกจ้างประจำ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ

  1. แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพฯ (แบบ 5300)
  2. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ (แบบ สรจ.1)
  3. แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
  4. แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข.รง 008/1/2555)

กรณีถึงแก่ความตาย

  1. แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309)
  2. แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย (แบบ กบข. รง 008/2/2562)
  3. แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ. (แบบ ป.ค.14)
  4. แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

ลูกจ้างประจำ

กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ

  1. แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)
  2. แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ." (แบบ กสจ.004/1)

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับบำนาญ (ข้าราชการ)

สิทธิประโยชน์ของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)

การตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ