Chat Icon
งานบำเหน็จบำนาญ

รายชื่อผู้ที่เกษียณอายุราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯ และลูกจ้างประจำ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ

 1. แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพฯ (แบบ 5300)
 2. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ (แบบ สรจ.1)
 3. แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
 4. แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข.รง 008/1/2555)

กรณีถึงแก่ความตาย

 1. แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309)
 2. แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย (แบบ กบข. รง 008/2/2562)
 3. แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ. (แบบ ป.ค.14)
 4. แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

ลูกจ้างประจำ

กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ

 1. แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)
 2. แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ." (แบบ กสจ.004/1)

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับบำนาญ (ข้าราชการ)

สิทธิประโยชน์ของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)

การตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ
 2. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
 3. แบบขอรับเงินเพิ่มเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ (แบบ 5316)
 4. แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (แบบ สรจ.3.1)
 5. แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (แบบ สรจ.3.2)
 6. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย