10:35  วันอังคาร  มีนาคม   17  2563

คู่มือรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


10:34  วันจันทร์  มีนาคม   09  2563

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)


10:25  วันพุธ  กุมภาพันธ์   26  2563

ประกาศเรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(English)


10:24  วันพุธ  กุมภาพันธ์   26  2563

ประกาศเรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


10:09  วันอังคาร  กุมภาพันธ์   25  2563

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา


10:38  วันอังคาร  มีนาคม   31  2563

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


10:38  วันอังคาร  มีนาคม   31  2563

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


10:37  วันจันทร์  มีนาคม   30  2563

ประกาศเรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


10:36  วันพุธ  มีนาคม   25  2563

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


10:08  วันอังคาร  กุมภาพันธ์   25  2563

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


10:08  วันอังคาร  กุมภาพันธ์   25  2563

ประกาศเรื่อง รับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(แทนตำแหน่งที่ว่าง)


10:51  วันพฤหัส  กุมภาพันธ์   20  2563

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


Facebook

Channels