22 มีนาคม 2564 เวลา 13:57:51

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งเลขที่ 0028) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


17 มีนาคม 2564 เวลา 15:00:28

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งเลขที่ 0129) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:09:53

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)


2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:08:06

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ


2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:06:35

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นระดับชำนาญการ


24 ธันวาคม 2563 เวลา 12:52:55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)


7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:08:12

ประกาศ (261) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่น) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ


7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:12:29

ประกาศ (257) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2564


6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:04:55

ประกาศ (245) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2564


27 มีนาคม 2564 เวลา 20:15:53

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


26 มีนาคม 2564 เวลา 10:12:06

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2564


26 มีนาคม 2564 เวลา 10:06:35

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:21:19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาFacebook

...
...

ปฏิทินการดำเนินงาน

Personnel Quicklink

...
...
...
...
...
...

เอกสารแนะนำ

...
...
...