ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

...

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา พูลผล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ