งานกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ

เอกสารสำหรับการยื่นขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

 1. แบบบันทึกข้อความขอเสนอผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง (เอกสารแนบหมายเลข 1)
 3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน และชำนาญการ สำหรับกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เอกสารแนบหมายเลข 2)
 4. เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก (เอกสารแนบหมายเลข 3)
 5. แนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก (เอกสารแนบหมายเลข 4)
 6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

รูปแบบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

รูปแบบคู่มือปฏิบัติงานหลัก

หลักเกณฑ์/ประกาศ/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563)
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2563)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563)
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2563)
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2563)

การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563)
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2563)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563)
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2563)
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2563)

ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563)
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ (ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2560
 5. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 6. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2557
 7. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติสำหรับพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557)
 8. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557)

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา
 2. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การยกเว้นผลการเรียน
 4. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดตารางเรียนตารางสอน
 5. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
 6. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
 8. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา
 9. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
 10. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจำหน่วยพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด
 11. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์
 12. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษก่อนส่งต่อโรงเรียนร่วม
 13. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 14. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.พ.อ.

ตำแหน่งประเภท วิชาการ

ตำแหน่งประเภท ผู้บริหาร

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ


ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งประเภท ทั่วไป