งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

16:44  วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:41  วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:34  วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน  2565
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:15  วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน  2565
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:35  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:38  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

10:31  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:30  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริหารเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:43  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:41  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม