งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

11:29  วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:29  วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  2563
บัญชีแสดงรายการปริมาณและราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:27  วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  2563
ขอบเขตงานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:24  วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:06  วันพฤหัส ที่ 13 สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อแท็งค์น้ำสแตนเลสก้นนูนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 แท็งค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:36  วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของและโถงทางเดินอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:12  วันจันทร์ ที่ 03 สิงหาคม  2563
ขอบเขตของงาน งานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:10  วันจันทร์ ที่ 03 สิงหาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:08  วันจันทร์ ที่ 03 สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18:28  วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม