งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

15:37  วันพุธ ที่ 19 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว จำนวน 1 ตู้ ประจำสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:14  วันพฤหัส ที่ 13 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

15:16  วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:30  วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม  2564
ประกาศราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:31  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3,600 ANSL จำนวน 14 เครื่อง ประจำคณะครุศาสตร์

14:04  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:48  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้ารอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:40  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำห้องอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี และห้องเลขานุการ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:34  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างบ่ายและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12:04  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม