งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

09:36  วันพุธ  สิงหาคม   05  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของและโถงทางเดินอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:12  วันจันทร์  สิงหาคม   03  2563
ขอบเขตของงาน งานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:10  วันจันทร์  สิงหาคม   03  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:08  วันจันทร์  สิงหาคม   03  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18:28  วันพุธ  กรกฏาคม   29  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:29  วันพุธ  กรกฏาคม   29  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:28  วันพุธ  กรกฏาคม   29  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:51  วันพุธ  กรกฏาคม   29  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 40 เครื่อง และสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:29  วันพุธ  กรกฏาคม   22  2563
ขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บของและโถงทางเดินอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:28  วันพุธ  กรกฏาคม   22  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บของและโถงทางเดินอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม