งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

09:34  วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย Authen จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:09  วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:08  วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:06  วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:56  วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:44  วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะรายการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:43  วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:17  วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุอิงริช (Pingu's English) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15:14  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

12:02  วันพุธ ที่ 08 มิถุนายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อวัสดุฉากอะคริลิคสำหรับกั้นระหว่างโต๊ะนักเรียน ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม