งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

11:11  วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 10 รายการ ไตรมาส 3 ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:53  วันอังคาร ที่ 08 มิถุนายน  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

15:35  วันพุธ ที่ 02 มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำโรงเรียนประถมสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:31  วันพุธ ที่ 02 มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อวัสดุ 31 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ไตรมาส 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:24  วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม  2564
ประกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:59  วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม  2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:13  วันศุกร์ ที่ 07 พฤษภาคม  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน เมษายน 2564

16:13  วันศุกร์ ที่ 07 พฤษภาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:13  วันศุกร์ ที่ 07 พฤษภาคม  2564
ข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:11  วันศุกร์ ที่ 07 พฤษภาคม  2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม