งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

22:36  วันพุธ ที่ 17 เมษายน  2567
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21:45  วันศุกร์ ที่ 05 เมษายน  2567
ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14:26  วันศุกร์ ที่ 05 เมษายน  2567
แบบรูปรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:47  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:24  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:24  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
รายการประกอบแบบงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:23  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
งวดงานงวดงเินงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:22  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
ใบแสดงปริมาณงานงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:05  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน

11:16  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2


กิจกรรม