งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

10:06  วันพุธ ที่ 05 มิถุนายน  2567
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 57 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11:45  วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม  2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:04  วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม  2567
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 57 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11:42  วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม  2567
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:09  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมต้นโมก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:52  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:59  วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม  2567
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 57 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11:46  วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน  2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:45  วันพฤหัส ที่ 11 เมษายน  2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:47  วันศุกร์ ที่ 05 เมษายน  2567
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:47  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:37  วันพุธ ที่ 03 เมษายน  2567
ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:36  วันพฤหัส ที่ 28 มีนาคม  2567
ร่างประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:35  วันอังคาร ที่ 06 กุมภาพันธ์  2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:43  วันอังคาร ที่ 30 มกราคม  2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:55  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม  2567
ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:43  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม  2567
ร่างประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:35  วันพฤหัส ที่ 21 ธันวาคม  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:41  วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:34  วันพฤหัส ที่ 14 ธันวาคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:19  วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน  2566
ประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:07  วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม  2566
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:52  วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม  2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:51  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:54  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:05  วันพฤหัส ที่ 20 กรกฏาคม  2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:43  วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน  2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:02  วันอังคาร ที่ 04 เมษายน  2566
ประกาศประกวดราคา รายการจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:37  วันอังคาร ที่ 04 เมษายน  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:36  วันอังคาร ที่ 04 เมษายน  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:27  วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม  2566
ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:54  วันพุธ ที่ 29 มีนาคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคา รายการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:10  วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:08  วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:05  วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคา รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:58  วันอังคาร ที่ 07 มีนาคม  2566
ประกาศประกวดราคา งานจ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:10  วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์  2566
ร่างประกาศประกวดราคา งานจ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:43  วันพฤหัส ที่ 09 กุมภาพันธ์  2566
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Hybrid room จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:55  วันอังคาร ที่ 31 มกราคม  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:21  วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม  2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:21  วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม  2566
ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองนโยบายและแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:24  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:22  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:19  วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองนโยบายและแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:40  วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม  2566
ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:35  วันพฤหัส ที่ 19 มกราคม  2566
ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:34  วันศุกร์ ที่ 06 มกราคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:28  วันศุกร์ ที่ 06 มกราคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:52  วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม  2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:03  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:41  วันอังคาร ที่ 06 ธันวาคม  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:34  วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน  2565
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:35  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:07  วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน  2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:40  วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน  2565
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:19  วันพฤหัส ที่ 17 พฤศจิกายน  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:05  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน  2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:39  วันพฤหัส ที่ 18 สิงหาคม  2565
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:36  วันพฤหัส ที่ 18 สิงหาคม  2565
ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:10  วันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม  2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:08  วันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม  2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:21  วันพุธ ที่ 06 กรกฏาคม  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:06  วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:32  วันพฤหัส ที่ 02 มิถุนายน  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Authen) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:58  วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Authen) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:37  วันพฤหัส ที่ 26 พฤษภาคม  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุอิงริช (Pingu's English) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:57  วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุอิงริช (Pingu's English) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15:31  วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:33  วันจันทร์ ที่ 09 พฤษภาคม  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:53  วันพฤหัส ที่ 07 เมษายน  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding(

16:14  วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:18  วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13:51  วันพฤหัส ที่ 03 มีนาคม  2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11:29  วันอังคาร ที่ 01 มีนาคม  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11:37  วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:38  วันพฤหัส ที่ 24 กุมภาพันธ์  2565
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11:59  วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:18  วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด และชุดครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:16  วันพุธ ที่ 09 กุมภาพันธ์  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:15  วันอังคาร ที่ 08 กุมภาพันธ์  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด และชุดครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:48  วันพุธ ที่ 02 กุมภาพันธ์  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:32  วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม  2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 100 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:30  วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม  2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 100 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:30  วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม  2564
ประกาศราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14:04  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:04  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:26  วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม  2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ Microsoft Campus ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:38  วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน  2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ไขมันอาหาร (ระบบอัตโนมัติ) ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:12  วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน  2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:18  วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน  2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว จำนวน 1 ตู้ ประจำสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:52  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:44  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:17  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าสี จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:14  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:29  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว จำนวน 1 ตู้ ประจำสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:52  วันจันทร์ ที่ 06 กันยายน  2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:22  วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม  2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:21  วันศุกร์ ที่ 06 สิงหาคม  2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:45  วันจันทร์ ที่ 02 สิงหาคม  2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:24  วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม  2564
ประกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม