งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี

รายการ
วงเงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศ(เดือน/ปี)

20:28  วันศุกร์ ที่ 07 ตุลาคม  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 11 รายการ
59,943,100
12/2565

14:36  วันพฤหัส ที่ 12 พฤษภาคม  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม))

15:42  วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Authen) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
729,450
5/2565

11:18  วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ (จัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม)

15:57  วันศุกร์ ที่ 03 ธันวาคม  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
642,000 บาท
12/2564

16:26  วันศุกร์ ที่ 08 ตุลาคม  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 14 รายการ
70,882,200
11/2564

10:21  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย)
8,527,200
09/2564

16:20  วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร)
5,369,250
09/2564

16:10  วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ
513,000 บาท
03/2564

15:00  วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ
2,296,600 บาท
03/2564

09:43  วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ
1,620,000 บาท
01/2564

16:16  วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 รายการ
73,462,500 บาท
11/2563

11:01  วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง SIM โทรศัพท์มือถือ โครงการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
2,475,520 บาท
05/2563

10:59  วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 6 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม
723,300 บาท
03/2563

11:57  วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุงการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ
2,944,034.82 บาท
02/2563

13:51  วันพฤหัส ที่ 13 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน จำนวน 103 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม
991,910 บาท
02/2563

10:48  วันพฤหัส ที่ 30 มกราคม  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 รายการ
77,901,200 บาท
02/2563

14:13  วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน  2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จำนวน 4 รายการ
3,080,000 บาท
11/2562

15:14  วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม  2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤศจิกายน (งบประมาณแผ่นดิน)
257,936,000 บาท
11/2562

15:10  วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม  2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม (งบประมาณแผ่นดิน)
22,746,900 บาท
10/2561

15:00  วันพฤหัส ที่ 03 พฤษภาคม  2561
แผนการจัดซื้อชุดข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาตราฐานสากล (Certification) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
417,300 บาท
05/2561

10:02  วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
417,300 บาท
05/2561

11:00  วันศุกร์ ที่ 02 กุมภาพันธ์  2561
ประกา่ศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ
3,375,972 บาท
02/2561

15:58  วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน  2560
ปรกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างปรับพื้นโรงยิม 2 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน
999,700 บาท
11/2560

15:56  วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน  2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2,845,050 บาท
11/2560

14:50  วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม  2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 20 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
6,538,000 บาท
10/2560

11:51  วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม  2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
69,629,900 บาท
10/2560

15:46  วันศุกร์ ที่ 08 กันยายน  2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร
4,007,424 บาท
09/2560


กิจกรรม