งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี

16:10  วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ

15:00  วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ

09:43  วันจันทร์ ที่ 11 มกรามก  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุงการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ

16:16  วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 รายการ

11:01  วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง SIM โทรศัพท์มือถือ โครงการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

10:59  วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 6 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม

11:57  วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุงการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ

13:51  วันพฤหัส ที่ 13 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน จำนวน 103 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม

10:48  วันพฤหัส ที่ 30 มกรามก  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 รายการ

14:13  วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน  2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จำนวน 4 รายการ


กิจกรรม