งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศผู้ชนะ

11:36  วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสี Cover walkway (หลังคาคลุมทางเดิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:43  วันพฤหัส ที่ 16 พฤศจิกายน  2566
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:16  วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อเสื้อสำหรับดำเนินการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "คชสารเกมส์" จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:11  วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม  2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4

11:10  วันอังคาร ที่ 05 กันยายน  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:00  วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาบริการซ่อมระบบลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ ประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง)

11:08  วันจันทร์ ที่ 08 พฤษภาคม  2566
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ จำนวน 1 สิทธิ์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:12  วันจันทร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:15  วันอังคาร ที่ 25 เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:43  วันอังคาร ที่ 25 เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2

15:48  วันอังคาร ที่ 18 เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:23  วันอังคาร ที่ 18 เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13:22  วันพุธ ที่ 29 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) จำนวน 1 งาน

10:08  วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:03  วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:26  วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Hybrid room จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:22  วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:27  วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม  2566
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษาอู่ทอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:41  วันอังคาร ที่ 07 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ประจำงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

14:07  วันศุกร์ ที่ 03 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:34  วันพฤหัส ที่ 02 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ประัจำงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

14:08  วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2566
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคารายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองนโยบายและแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:01  วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16:46  วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16:45  วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย (Core Switch) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16:37  วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:40  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:28  วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:41  วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

10:39  วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12:49  วันพุธ ที่ 11 มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:01  วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร หอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:17  วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างจัดทำเสื้อสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 700 ตัว

11:38  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

10:29  วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) และ (ฝ่ายปฐมวัย) โดยวิธีคัดเลือก

14:05  วันพฤหัส ที่ 06 ตุลาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

09:08  วันพฤหัส ที่ 29 กันยายน  2565
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จำนวน 1 หลัง

14:42  วันพฤหัส ที่ 01 กันยายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:29  วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:00  วันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศาลจำลอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:34  วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย Authen จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:56  วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:17  วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุอิงริช (Pingu's English) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15:21  วันอังคาร ที่ 07 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อวัสดุฉากอะคริลิคสำหรับกั้นระหว่างโต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:55  วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:59  วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:54  วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:12  วันอังคาร ที่ 26 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:38  วันอังคาร ที่ 19 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:28  วันอังคาร ที่ 19 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:11  วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน  2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13:52  วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:03  วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล 2 ตา จำนวน 6 ชุด และครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:53  วันพุธ ที่ 16 มีนาคม  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

15:42  วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์  2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14:14  วันพุธ ที่ 09 กุมภาพันธ์  2565
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:27  วันอังคาร ที่ 01 กุมภาพันธ์  2565
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาเรือนรับรองบริเวณด้านหลังหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ประจำหอพักนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:59  วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายหรือเพิ่มจุดกระจายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:37  วันพุธ ที่ 19 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว จำนวน 1 ตู้ ประจำสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:47  วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องประทับตรานูนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:14  วันพฤหัส ที่ 13 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

13:46  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตสื่อคุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:16  วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:43  วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ประจำกองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:31  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3,600 ANSL จำนวน 14 เครื่อง ประจำคณะครุศาสตร์

13:48  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้ารอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:40  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำห้องอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี และห้องเลขานุการ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:34  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างบ่ายและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:21  วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาลานจอดรถ (ตลาดนัด) ด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:47  วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรายการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต TOP UP ให้แก่นักศึกษา เครือข่าย AIS จำนวน 998 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:46  วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรายการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต TOP UP ให้แก่นักศึกษา เครือข่าย TRUE MOVE H จำนวน 529 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08:43  วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม  2564
ประการผู้ชนะ งานจ้างดำเนินงานโบราณคดีในพื้นที่ปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 (คลองฉะไกรน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:23  วันพฤหัส ที่ 07 ตุลาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4

11:49  วันพุธ ที่ 01 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 350 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:47  วันพุธ ที่ 01 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์พิเศษ ห้องพักอาจารย์ประจำและปรับปรุงห้องเก็บของ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาราม) อาคาร 30 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:03  วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองบริการการศึกษา และกองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:35  วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:47  วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษพิกุอิงริช (Pingu's English) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำโรงเรียนสาธิตปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:56  วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ประจำกองกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:11  วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 10 รายการ ไตรมาส 3 ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:35  วันพุธ ที่ 02 มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำโรงเรียนประถมสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:31  วันพุธ ที่ 02 มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อวัสดุ 31 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ไตรมาส 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:06  วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:14  วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าชนิดเรียลไทม์ (ฝ่ายอาคาร) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:53  วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:51  วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:50  วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:30  วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:14  วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:50  วันอังคาร ที่ 02 มีนาคม  2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

11:42  วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบปั๊มน้ำหอพัก 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:41  วันอังคาร ที่ 09 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอกอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:40  วันอังคาร ที่ 09 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้หอประชุมมีแผ่นเลคเชอร์แบบแขนกล่องที่นั่งพับเก็บได้จำนวน 100 ตัว ประจำห้องประชุม 43014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11:40  วันพฤหัส ที่ 04 กุมภาพันธ์  2564
ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:38  วันพฤหัส ที่ 04 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องนวัตกรรมส่วนขยายศูนย์นวัตกรรมและดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:36  วันพฤหัส ที่ 04 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:35  วันอังคาร ที่ 02 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก จำนวน 1 ชุด ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:35  วันอังคาร ที่ 02 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:34  วันอังคาร ที่ 02 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:33  วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาห้องสุมดอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม