งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คุณลักษณะการจัดซื้อจ้าง

11:43  วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม  2567
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:02  วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม  2567
รายละเอียดคุณลักษณะประกวราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 57 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง

12:07  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมต้นโมก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:06  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
รายการประกอบแบบงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมต้นโมก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:05  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
งวดงานงวดเงินงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมต้นโมก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:05  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
ใบแสดงปริมาณงานงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมต้นโมก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:01  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:01  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
รายการประกอบแบบงานจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:00  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
งวดงานงวดเงินงานจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:59  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2567
ใบแสดงปริมาณงานงานจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:55  วันพฤหัส ที่ 11 เมษายน  2567
รายละเอียดคุณลักษณะประกวราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 57 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14:26  วันศุกร์ ที่ 05 เมษายน  2567
แบบรูปรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:24  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:24  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
รายการประกอบแบบงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:23  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
งวดงานงวดงเินงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:22  วันพฤหัส ที่ 04 เมษายน  2567
ใบแสดงปริมาณงานงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:31  วันพฤหัส ที่ 28 มีนาคม  2567
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

16:33  วันจันทร์ ที่ 08 มกราคม  2567
ใบแสดงปริมาณงานงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาห้องน้ำชาย-หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:32  วันจันทร์ ที่ 08 มกราคม  2567
งวดงานงวดเงินจ้างก่อสร้างจ้างเหมาห้องน้ำชาย-หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:30  วันจันทร์ ที่ 08 มกราคม  2567
แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาห้องน้ำชาย-หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:17  วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม  2566
รายละเอียดรายการหนังสือ การประกวดราคารจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:22  วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม  2566
รายละเอียดคุณลักษณะ การประกวดราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน  2566
ขอบเขตงาน จ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 งาน

12:37  วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม  2566
ใบแสดงปริมาณงานและแบบรูปรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง จำนวน 1 งาน

10:01  วันพฤหัส ที่ 05 ตุลาคม  2566
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อเสื้อสำหรับดำเนินการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "คชสารเกมส์" จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:20  วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม  2566
ขอบเขตของงาน งานเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) และ (ฝ่ายประถม) โดยวิธีคัดเลือก

12:01  วันพฤหัส ที่ 28 กันยายน  2566
แบบรูปรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีCover walkway (หลังคาคลุมทางเดิน) จำนวน 1 งาน

17:23  วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม  2566
บัญชีแสดงรายการและปริมาณประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:22  วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม  2566
ขอบเขตงานประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:01  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
แบบรูปรายการงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:01  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
แบบรูปรายการงานระบบประปาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:00  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
แบบรูปรายการงานวิศวกรรมโครงสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:59  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
แบบรูปรายการงานวิศวกรรมโยธามประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:58  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
แบบรูปรายการงานสถาปัตยกรรมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:57  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
รายการประกอบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:56  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:56  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:08  วันพฤหัส ที่ 20 กรกฏาคม  2566
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:07  วันพฤหัส ที่ 20 กรกฏาคม  2566
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:34  วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน  2566
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:06  วันอังคาร ที่ 18 เมษายน  2566
รายละเอียดขอบเขตงานรายการจ้างเหมาบริการซ่อมระบบลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกณ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

18:14  วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม  2566
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:12  วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม  2566
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:00  วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม  2566
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:03  วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม  2566
รายละเอียดรายการหนังสือ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:29  วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์  2566
รายละเอียดขอบเขตงานรายการซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) จำนวน 1 งาน

16:47  วันพฤหัส ที่ 09 กุมภาพันธ์  2566
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Hybrid room จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:39  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:36  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
แบบสถาปัตยกรรมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:35  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
แบบวิศวกรรมโครงสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:34  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
แบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:33  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
แบบระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิงประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:33  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
แบบระบบไฟฟ้าสื่อสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:32  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
แบบครุภัณฑ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:31  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
รายการประกอบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:30  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:30  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
ใบแสดงปริมาณราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:27  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
รายละเอียดคุลักษณะประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองนโยบายและแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:15  วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม  2566
รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:13  วันพุธ ที่ 18 มกราคม  2566
รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:36  วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:29  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
รายการประกอบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:28  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:19  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:13  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบสถาปัตยกรรม)

15:12  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบระบบประปา)

15:11  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบระบบไฟฟ้า)

15:10  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

15:07  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบวิศวกรรมโยธา)

10:39  วันศุกร์ ที่ 09 ธันวาคม  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:41  วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:15  วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน  2565
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:31  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:43  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:43  วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:24  วันพฤหัส ที่ 17 พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:20  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน  2565
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:17  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน  2565
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:12  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน  2565
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:11  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน  2565
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:11  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน  2565
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:10  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน  2565
แบบรูปรายการราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:18  วันพุธ ที่ 07 กันยายน  2565
รายละเอียด รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:17  วันพุธ ที่ 07 กันยายน  2565
รายละเอียด รายการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 37 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:40  วันพฤหัส ที่ 18 สิงหาคม  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:09  วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:44  วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะรายการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12:02  วันพุธ ที่ 08 มิถุนายน  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อวัสดุฉากอะคริลิคสำหรับกั้นระหว่างโต๊ะนักเรียน ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:01  วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Authen) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:01  วันพฤหัส ที่ 07 เมษายน  2565
รายละเอียดหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:25  วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม  2565
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาลิขสิทธิ์โปรแกรไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16:08  วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล 2 ตา จำนวน 6 ชุด และครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:55  วันพุธ ที่ 16 มีนาคม  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:31  วันอังคาร ที่ 01 มีนาคม  2565
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:49  วันพฤหัส ที่ 24 กุมภาพันธ์  2565
ใบแสดงปริมาณงานและราคางานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11:55  วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์  2565
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:44  วันอังคาร ที่ 08 กุมภาพันธ์  2565
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด และชุดครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

11:58  วันอังคาร ที่ 08 กุมภาพันธ์  2565
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด และชุดครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

11:53  วันพุธ ที่ 02 กุมภาพันธ์  2565
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:53  วันพุธ ที่ 02 กุมภาพันธ์  2565
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม