งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

แบบประเมิน ผู้บริหาร (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน)
  1. แบบ ปม.บ.1
  2. แบบ ปม.บ.2
  3. แบบ ปม.บ.3
  4. แบบ ปม.บ.4