ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

  1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  2. ลูกจ้างประจำ