งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

แบบประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
  1. แบบ ปม.ส.1
  2. แบบ ปม.ส.2
  3. แบบ ปม.ส.3
  4. แบบ ปม.ส.4