ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

  1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  2. พนักงานมหาวิทยาลัย
  3. ลูกจ้างประจำ