งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

แบบประเมิน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  1. แบบ ปม.ว 1
  2. แบบ ปม.ว 2
  3. แบบ ปม.ว 3
  4. แบบ ปม.ว 4