การประเมินคณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Image
Image
Image
Image
กิจกรรม2565
Image
Image

กิจกรรมปี 2564
กิจกรรม2563
Image