การประเมินคณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

img 
กิจกรรม2565
Image
Image

กิจกรรมปี 2564
กิจกรรม2563
Image