การประเมินคณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External Integrity and Transparency Assessment:EIT)
กิจกรรม
Image