ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ต้อนรับ Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์”

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเรียนรู้ด้านวิชาชีพจากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าชายแดน การลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล พร้อมด้วยทีมงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี สุขเกษม อาจารย์วรวิทย์ สินธุรหัส และ คุณวีระศักดิ์ แสนสะอาดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายทางวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์”

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำคุณครูโรงเรียนสาธิตและคณะกรรมการนักเรียน ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ จัดเวทีประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP ณ กลุ่มแม่บ้านสินค้าชุมชนบ้านพยอม ชุมชนบ้านพยอม ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก กับการมีส่วนร่วมของชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ TQR (Thai Qualifications Register)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา”

ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

จิตอาสา“ครุศาสตร์พัฒนาชุมชน”

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา“ครุศาสตร์พัฒนาชุมชน”โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 สาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว Green Librery

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว Green Librery

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (lndividual KM Plan)

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (lndividual KM Plan)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น นำโดย อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561