ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

โครงการเลิศล้ำกานท์กวีศรีอโยธยา“การแข่งขันกลอนสดระดับภาคกลาง”

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนครศรีอยุธยา และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดโครงการเลิศล้ำกานท์กวีศรีอโยธยา“การแข่งขันกลอนสดระดับภาคกลาง”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน และกลั่นกรองผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นำโดย อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนยบ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย อาจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ อาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการ นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการ อาจารย์ฤดี เสริมชยุต อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก ที่ปรึกษาผู้ประกอบการและผู้ประกอบการในการบ่มเพาะของศูนย์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การสัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ การสัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ในรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะครอบครัว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้ อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธุ์ และนายสราวุธ คำสัตย์ พร้อมทีมงานมหาวิทยาลัยประชาชน และยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจรสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการจัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจรสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

นพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาหลังการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหลังการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 53 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

สัมภาษณ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ประเภท“ทุนแบบได้เปล่า” ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานสัมภาษณ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ประเภท“ทุนแบบได้เปล่า” ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง”

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ชอุ่มผิว อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมทักษะการแปลอย่างมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะการแปลอย่างมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ได้จัดโครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อรากฐานสังคม ณ โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ มหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ร่วมแสดงดนตรีงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรี ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิต

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ ววรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจร สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งานสื่อสารองค์กร จัดประชุมโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการสถาบันการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการสถาบันการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมแผนงานวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี (CBT-RU)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมแผนงานวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี (CBT-RU)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยและห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย”

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย” ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นำโดย ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก) เขตภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562