ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ประชาธิปไตยในโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โรงเรียนจึงจัดตั้งสภานักเรียนขึ้น จำนวน 19 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร SI Warrior : Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร SI Warrior : Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “รู้รักษ์ตนเอง เข้าใจสิทธิมีจิตสาธารณะ” ให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยในช่วงเช้ามีการแนะนำอาจารย์กับนักศึกษา และนำเสนอมหาวิทยาลัยของ 2 สถาบัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมการทำงานเป็นทีมการให้บริการ และบุคลิกภาพในการทำงาน

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการทำงานเป็นทีมการให้บริการ และบุคลิกภาพในการทำงาน” สำหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ลงคะแนนคัดเลือกด้วยวิธีหยั่งเสียง คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์ประจำ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการรับลงคะแนนคัดเลือกด้วยวิธีหยั่งเสียง คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉันทิช ช่วยชู อาจารย์พิเศษ สาขาวิชามีเดียอาร์ต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยวิทยากร คุณอาภาพรรณ จันทนฤกษ์ เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

“หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR”

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

การถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร)

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธาน การประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการเป็นพิธีกร

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ต้อนรับ Professor Dr.Shinya Oba จาก Gifu University และ Professor Keiko Kikuchi จาก Chubu-Gakuin Colleg

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Shinya Oba จาก Gifu University และ Professor Keiko Kikuchi จาก Chubu-Gakuin College และ Interpreter เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง Early Intervention ของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระพิจารณา จำนวน 10 วาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบวาระพิจารณา จำนวน 8 วาระ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบมีดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยการนำของ อาจารย์อ้อมใจ การสมอรรถ หัวหน้างานอนามัยและสภาพแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของครู อาจารย์ และนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ งานอนามัยและสภาพแวดล้อม จึงดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลราชธานี ให้คณะแพทย์และพยาบาลเข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ส่งมอบห้องสมุด ณ ชุมชนบ้านอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น” โดยส่งมอบห้องสมุด ณ ชุมชนบ้านอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ARU Ambassador และกิจกรรมนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ มีฐานะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ARU Ambassador และกิจกรรมนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

รับน้องเชิงสร้างสรรค์

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ คอยดูแลความเรียบร้อย การจัดกิจกรรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

เติมรักให้น้อง “Season 15

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 15”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า”นั่งรถชมเมือง แห่ผ้าห่มองค์พระ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม“ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า”นั่งรถชมเมือง แห่ผ้าห่มองค์พระ ณ วัดไชยวัฒนาราม และวัดพุทไธศวรรย์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมชี้แจงวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งฯ พนักงานมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมชี้แจงวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งฯ พนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ส่งมอบห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

“อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการ “อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ Mr.Nobuyuki Sakaya ตัวแทนจาก Sakai City

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมรองคณบดี และอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ Mr.Nobuyuki Sakaya ตัวแทนจาก Sakai City

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ARU WALK RALLY ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา จัดกิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ARU WALK RALLY ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562