ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

กิจกรรมค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก ของเด็กๆ ชั้นปฐมวัย 3

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก ของเด็กๆ ชั้นปฐมวัย 3 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภัทรวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการทัศนศึกษาอบรมภาษาจีน ภาคฤดูร้อน

ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

นิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach) ซึ่งได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา และนายสิริชัยนรินทร์ ยาพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมยุคใหม่สร้างสรรค์ครูไทย 4.0

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุมยุคใหม่สร้างสรรค์ครูไทย 4.0 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ทัศนศึกษาด้านบริหารธุรกิจในหัวข้อ เรื่องรู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน ในยุคเทคโนโลยี 5.0

ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาด้านบริหารธุรกิจในหัวข้อ เรื่องรู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน ในยุคเทคโนโลยี 5.0

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2562 วิทยากรผู้ประกอบพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การออกแบบลายไทยบนกระดาษข่อย

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบศิลปหัตถกรรม “การออกแบบลายไทยบนกระดาษข่อย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมอบรมทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ”

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรม “เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง”

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง” ทบทวนรายวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมในหัวข้อ “ระเบียบและวิธีวิจัยเบื้องต้น”

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “ระเบียบและวิธีวิจัยเบื้องต้น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองบริการการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 16

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ทบทวนความรอบรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET)

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดทบทวนความรอบรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 25- 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS International School

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS International School

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรม เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดอบรม เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาภาค กศ.บป. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมทักษะการฟังเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 และ 3

ระหว่างวันที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม“เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง” อบรมทักษะการฟังเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 และ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมค่าย “สายใยครูสู่ศิษย์รัก”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมค่าย “สายใยครูสู่ศิษย์รัก” โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรวดี ทั่งจันทร์แดง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2562 การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการนครประวัติศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

โครงการความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดี ฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562