ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษา Ambassador และนักศึกษาทุน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 7/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการหลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการหลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

โครงการฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมการทำ Port folio ผ่าน Smart Phone

ระหว่างวันที่ 25 และ 27 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษา ARU Ambassador และนักศึกษาทุน ทีมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ARU CRM บริการวิชาการ อบรมการทำ Port folio ผ่าน Smart Phone ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงอยุธยานุสรณ์ และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรม เรื่องเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่องเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนา “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน”

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรม “ติวสอบภาค ก (ก.พ.)” สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ติวสอบภาค ก (ก.พ.)” สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาบุคลิคภาพของนักศึกษา Ambassador และนักศึกษาทุน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาพัฒนาการและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาพัฒนาการและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมไหว้ครูและ รับน้องใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมไหว้ครูและ รับน้องใหม่ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมพิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ IoT form Tourism โครงการพัฒนาพระนครศรีอยุธยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

นอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย เรื่อง “อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS” สำหรับอาจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

ะหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพบำบัด

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครู ผู้ปกครองและนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหว

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครู ผู้ปกครองและนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด การจัดทำวิทยานิพนธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด การจัดทำวิทยานิพนธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมรับฟังการดำเนินงานจาก สำนักงาน ก.พ.

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานจาก สำนักงาน ก.พ. เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุมสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาโรช ปุริสังคหะผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ

นพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2562 และประชุมเตรียมความพร้อม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมการพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมการพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” วิทยากรโดย คุณวัฒนา เกิดเนตร หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562