ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

พิธีกวนข้าวทิพย์มธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อยุธยาน่ายล

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสบรรยากาศอยุธยายามค่ำกับลานวัฒนธรรม อยุธยาน่ายล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 17.30 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่4 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณาจารย์ จาก Shandon Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก Shandon Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการมาเยี่ยมเยือนเพื่อพูดคุยทำความร่วมมือเพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาระยะสั้น ณ Shandon Normal University

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศและพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

บรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน"

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน" โดยวิทยากร คือ คุณอารุณี วงศ์หาญ ผู้ใหญ่บ้าน เกาะล่าง หมู่ 3 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2557 (ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาเชิงวิชาการ “หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาทางธุรกิจ “เส้นทางสู่ธุรกิจยุคใหม่ ในยุค 4.0”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBI) นำโดย อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และประดับตราพระราชลัญจกร

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และประดับตราพระราชลัญจกร ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการ “ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และกองพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ รักษาการหัวหน้างานสือสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาที่ใช้รองรับการประเมินวิทยะฐานะสายครูผู้สอน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคา 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “เทคนิคการนำชมโบราณสถาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562”

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จัดกิจกรรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการมีส่วนร่วมของชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ"

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 กองบริการการศึกษา รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงร่วมกัน)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ระดับสำนักงาน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้ารับเกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ระดับสำนักงาน จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 กองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคนิคสมัยใหม่”

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคนิคสมัยใหม่”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

รดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562