ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยศึกษาดูงานด้านเว็บโอเมตริก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ก่อนเปิดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ตัวแทนจาก สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบ่มเพาะผู้ประกอบการเชิงลึก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน และตัวแทนจาก สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบ่มเพาะผู้ประกอบการเชิงลึก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยในภาคเช้ามีการบรรยาย ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา” วิทยากรโดย ร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ ฉิมฉลอง รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิบตำรวจโทนัฐพงษ์ ชำนาญ ส่วนในภาคบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ “หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์และการรู้เท่าทันภัยอาชญากรรม” วิทยากรโดย พันตำรวจเอกเชิดพงศ์ ชูกลิ่น นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแบบวัด OIT ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ ITA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแบบวัด OIT ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานคณะ สำนัก/สถาบัน โดยกิจกรรมในวันนี้มีการทดสอบลิงก์ URL ข้อมูล OIT และพิจารณาหลักฐานประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยมี คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ณ ตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ณ ตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี โดยได้รับการต้อนรับจากคุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานชุมชนการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านพุแค “ตลาดหัวปลี” ตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้าง และคุณอัศวิน ไขรัศมี ผู้จัดการตลาดหัวปลี เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมและสำรวจข้อมูลความต้องการและศักยภาพการพัฒนาเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมและสำรวจข้อมูลความต้องการและศักยภาพการพัฒนาเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมี นายวิมล ประไพพิศ นางจุฑาภรณ์ มาหย่อม และนางมนีนุช หงส์ทอง เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรจากบริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด ว่าด้วยเรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานลงนามร่วมกับ นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการทั่วไป วังช้างอยุธยา แล เพนียด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ชุมชน และรับฟังข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ และประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน HUSO SPORT DAY

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน HUSO SPORT DAY ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวกิจกรรม โดยมีการแข่งขันกีฬาระหว่างภาควิชามนุษยศาสตร์และภาควิชาสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64 ค้นหาความถนัดและพัฒนาสู่อาชีพ”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64 ค้นหาความถนัดและพัฒนาสู่อาชีพ” ณ โรงเรียนบ้านบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมกับขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลการศึกษากับนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

งานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2021” ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2021” ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 –25 มีนาคม 2564 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจสปาแบบไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจสปาแบบไทยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นางสาวอิสรีย์ พงศ์ธนันกรณ์ เจ้าของเรือนสุวรรณธารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรเพื่อให้นักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government) หัวข้อ การบูรณาการเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์จากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ “Ransomware” สำหรับระบบ IT ภาครัฐ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 งานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ พิจารณา (ร่าง) แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ STEM Education แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์กนกพร ศรีทองแดง ได้นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 – ม.3 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ STEM Education แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัย ลงพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานที่ประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบัวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาในแหล่งน้ำของตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก และ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

งาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE”

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธานสาขาวิชาการตลาด กล่าวว่า ภายในงานจัดให้มีการ ออกร้านซุ้มอาหารที่ลดการใช้พลาสติก เลือกใช้ใบตอง และวัสดุที่ย่อยสลายง่าย และจัดการแข่งขันการประชุด รีไซเคิล ธีม GREEN MARKETING

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสุข โดยนำเสนอฐานนิทรรศการให้ความรู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน ทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน ทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัสสรา อินทร์สุข นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานทางการตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 4 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 120 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 120 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน โดย “ส่งเสริมการเกษตรครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เครื่องแขวนไทย”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เครื่องแขวนไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดลมงคล ประพัทธสุรพงศ์ และอาจารย์จตุพล อินทสร้อย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการหรืองานวิจัย ครั้งที่ 2/ 2564 (ภายใต้กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการหรืองานวิจัย ครั้งที่ 2/ 2564 (ภายใต้กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา และนางประภาพร แตงพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำหมูแดดเดียว”และ “น้ำพริกกากหมู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาร่างคำสั่ง และกำหนดวันในการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษาและวรรณคดีไทยมากขึ้น ตลอดจนมุ่งหวังนักศึกษาสามารถสร้างแบบฝึกหัดและสื่อเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำไอศครีมอินทผลัม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ร่วมหารือเพื่อทำความตกลงทางวิชาการกับวังช้างอยุธยา แล เพนียด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมหารือเพื่อทำความตกลงทางวิชาการกับวังช้างอยุธยา แล เพนียด โดยมีประเด็นในการหารือเพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาญี่ปุ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา : วิธีวิทยาและการบูรณาการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา : วิธีวิทยาและการบูรณาการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีมอบโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การใช้งานในระบบ KSP Self-service ในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นางพรพรรณ เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

มอบทุนการศึกษา “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษา “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเป็นทุนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,500 บาท (ปีการศึกษาละ 17,000) จนสำเร็จการศึกษา 1 ทุน และมอบทุนการศึกษา “ทุนซอนต้า” แก่นักศึกษา จำนวน 1 ทุน จนสำเร็จการศึกษา โดยมี นางสาวนิธิธวัลยา ยศนันทภัคกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิติศาสตร์ รับทุน “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” นางสาวปนิดา แก้วคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับทุน “ซอนต้า”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Arrow Space) ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Arrow Space) ครั้งที่ 2/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ) ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “การบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมี ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระน

มื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารอเนกประสงค์ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณิตจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมคณิตจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “เทคนิคการปลูกผัก โดยวิธีชีววิธี (ไม่ใช่สารเคมี)”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อทบทวน Smart University

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อทบทวน Smart University โดยมี อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา”

ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเชิดหนังใหญ่”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเชิดหนังใหญ่” โดยได้รับเกียรติจาก ครูศุภชัย กองขวัญ และครูมนัสวี กาญจนโพธิ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทนพ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ : “อบรมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ดร.ณรงค์ มีฐานะ มอบทุนสนับสนุนทีมประชาสัมพันธ์

วานนี้ (11 มี.ค. 64) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาให้กับทีมนักศึกษาประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ มีฐานะ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะกรรมการส่งเสริมฯ มอบทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วานนี้ (11 มี.ค. 64) ดร.ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิน้ำเงิน 0404” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากทั้ง 4 คณะ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา จำนวน 5 คน โดยได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนรู้ (KM) ประจำสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนรู้ (KM) ประจำสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประกวด BMCโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิชาการ สาขาวิชาการจัดการ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวด BMCโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิชาการ สาขาวิชาการจัดการ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานที่ประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวนไผ่ by ยายลี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า หรือ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว . (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประกวด ทูตวัฒนธรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 “โสนเกมส์”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประกวด ทูตวัฒนธรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 “โสนเกมส์” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การนำองค์ความรู้ เพื่อบริการชุมชนโดยการทำแมสเย็บมือ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ เพื่อบริการชุมชนโดยการทำแมสเย็บมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

บรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ”

มื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ” วิทยากรโดย พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยเอกสารสำคัญจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลบางม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องต้นทุนชีวิตและการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาด้วยทักษะ 5 ด้านให้แก่แกนนำในพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

กีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "โสนเกมส์"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "โสนเกมส์" โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่งเข้าร่วม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานกล่าว เปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประกวดทูตวัฒนธรรม ในงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 "โสนเกมส์"

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดทูตวัฒนธรรม ในงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 "โสนเกมส์"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนการพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณมตินัยย์ โป่งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และเรื่อง “อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำ ซูชิ อาหารสร้างอาชีพ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้เชิญ ผู้รับจ้างงานมาร่วมประชุมกับคณะกรรมดำเนินงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณาจารย์สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคุณประพันธ์ เธียรประยูร ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และทีมงานเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณมตินัยย์ โป่งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และเรื่อง “อัตลักษณ์ เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำน้ำมันหอมระเหย” และ “การทำเทียนหอม” วิทยากรโดย อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพพล อัคฮาด จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ดวงจิตร จากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16 “116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 งานกิจการนักศึกษาร่วมกันสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน โดยมี อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16 “116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2564 วิทยากรผู้ประกอบพิธี ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการร่วมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการร่วมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทั้ง ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์มหาอุทัย ชิตมาโร วัดใหญ่ชัยมงคล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 37 รูป ณ คณะวิทยาการจัดการ และทางคณะได้จัดตั้งกองทุน “สานฝัน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC 2021)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC 2021) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ประกอบพิธี ครูวิเชียร เกิดผล เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ “วัสดุรักษ์โลกจากผักตบชวา”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุดมนุษย์ ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ “วัสดุรักษ์โลกจากผักตบชวา” ณ บ้านเลขที่ 56/7 หมู่ 5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก คุณสุณี ทูลศิลป์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าจักสาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop การทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร เข้าร่วมการ Workshop การทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ประเด็นความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Happy Huso Day 2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Huso Day 2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัด Workshop ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัด Workshop ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การทำตะกร้าสานหวายเทียม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานห้องสมุดมนุษย์ ดำเนินการถ่ายทำการทำตะกร้าสานหวายเทียม วิทยากรโดย คุณสีนวล ชูศรี วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้จัดทำเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ (E-Living Book) เผยแพร่ให้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี เพื่อทบทวนและปรับตัวชี้วัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี เพื่อทบทวนและปรับตัวชี้วัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ระชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข และโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษเสริมรายวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ หัวข้อเรื่อง“กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัล”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สัมมนาและนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาและนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อบรมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนายอายุวัฒน์ ค้าผล นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วย Objectives & Key Results (OKRs)

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วย Objectives & Key Results (OKRs)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน Workshop ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและประเมินความพร้อมตามแบบประเมินของ Thai Stop Covid และขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ในเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยได้ดำเนินการทดสอบกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อบรมเรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครู”

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร, อาจารย์ชนิกา จิตจักร, อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน Workshop ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วานนี้ (17 ก.พ. 64) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก โดยมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 158 ทุน มูลค่า 492,000 บาท โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

วานนี้ (17 ก.พ. 64) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมถ่ายทอดกรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมถ่ายทอดกรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ AI

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการต้อนรับทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเข้าร่วมการประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ AI

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและ เพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ”วิทยากรโดย นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมชมการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดโครงการคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการตามยุทธศาสตร์

วานนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดโครงการคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตามยุทธศาสตร์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ)

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับทีมงานผลิตรายการ “ซุปเปอร์ครู...สู้เพื่อศิษย์”

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมงานผลิตรายการ “ซุปเปอร์ครู...สู้เพื่อศิษย์” ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP), การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Aerospace) ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Aerospace) ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายโดยการทำขนมไทยโบราณ

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ลานหน้าวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

“การทำกระเป๋าด้วยหลอดกาแฟ”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม DIY “การทำกระเป๋าด้วยหลอดกาแฟ” ได้รับเกียรติจาก คุณนภารัตน์ จำเนียร และคุณศศินันท์ เล้าประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดแผนการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูกับครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา จัดกิจกรรมยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน และชี้แจงความสำคัญของกิจกรรม โดยอธิการบดีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้บุคลากร ทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษาให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และมอบหมายภาระงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และมอบหมายภาระงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้ากราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้ากราบนมัสการพระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสสโร) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมมอบหมายการดำเนินงาน บัณฑิตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา และนางสาวธัญวลัย แก้วแหวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ได้ประชุมมอบหมายการดำเนินงานให้กับบัณฑิตในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(พื้นที่ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา พร้อมคณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนประถมสาธิต

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนประถมสาธิต นำโดย ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

กราบนมัสการพระอาจารย์แก้ว ณ วัดตะโก

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กราบนมัสการพระอาจารย์แก้ว ณ วัดตะโก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับทีมงานจากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน ที่เข้ามอบของ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ปีที่ 5 ฉบับที่ 34 วันที่ 29 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารสถาบันได้มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย:

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ตัวแทนศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน เข้ามอบของขวัญอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน ที่เข้ามอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับบทเพลงสมัยกรุงศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ทำบันทึกข้อตกลงการจ้างและปฐมนิเทศเพื่อการจ้างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย งบประมาณ 2564 จำนวน 172 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างและปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 172 อัตรา แบ่งเป็นประเภท นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป โดยช่วยปฏิบัติงานดำเนินโครงการในพื้นที่ 15 ตำบล ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารสถาบัน ได้มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดของคณะ

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดของคณะ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

งานสื่อสารองค์กร ARU สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบกระเช้าของขวัญ แก่คุณเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยาคุณเกียรติยศ ศรีสกุล ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนพระนครศรีอยุธยา และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโพลล์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการทำบุญประจำปีวัดบรมพุทธาราม

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการทำบุญประจำปีวัดบรมพุทธาราม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564