ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 1 ทั่วไป หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้เกี่ยวข้อง และหมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมหารือจัดกิจกรรมในวาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อหารือเรื่องโครงการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการในวาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องสมุดสีเขียว หมวด 5 “การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องสมุดสีเขียว หมวด 5 “การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการเผยแพร่ และอธิบายการใช้คู่มือเทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 3/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 3 “การจัดการทรัพยากรและพลังงาน”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 3 “การจัดการทรัพยากรและพลังงาน” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์” เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของการดำเนินการซ่อมคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมติดตามการดำเนินงานของห้องสมุด

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของห้องสมุด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร. นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 5/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการนิเทศศาสตร์ CSR นิเทศอาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 6

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนิเทศศาสตร์ CSR นิเทศอาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 6 โดยนำเงินรายได้จากการจัดงานนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 6 และเงินบริจาค มาจัดซื้อหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย โรงพยาบาลบางปะอิน และโรงพยาบาลบางบาล

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

มอบทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดี มอบทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

กิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารและกำจัดขยะมูลฝอยรอบอาคาร ล้างแอร์ตามชั้นต่างๆ ของอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เรียนได้ในบ้านมาตรฐาน สสวท. แบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เรียนได้ในบ้านมาตรฐาน สสวท. แบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

น้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำน้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมปรึกษาหารือตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมถ่ายทอดแผนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดแผนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานชุดฝึกอบรมรมเสริมสร้างพลังอำนาจผู้สูงอายุเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

มอบเงินบริจาค จากโครงการสงกรานต์ สานบุญ หยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคจากโครงการสงกรานต์ สานบุญ หยุดเชื้อเพื่อชาติ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย นางทิวาพร ส่งแสง รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและนางสาวสุดาทิพย์ ศุภผล นักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

จัดทำ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค)

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ร.3 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ร.3 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนสาธิต

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชคาม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 เพื่อติดตาม “กิจกรรมพัฒนาฯ (กิจกรรมกลางน้ำ)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระฉุกเฉิน) ในหัวข้อ “การรับมือ COVID-19 ฉบับประชาชน”

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระฉุกเฉิน) ในหัวข้อ “การรับมือ COVID-19 ฉบับประชาชน” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่ นพ.ศรัณย์ ศรีคำ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัfพระนครศรีอยุธยา และ ดร.ปัณณธร หอมบุญมาตัวแทนจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563