ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด - โรงงานอยุธยา มอบน้ำดื่มจำนวน 984 ขวด

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด - โรงงานอยุธยา มอบน้ำดื่มจำนวน 984 ขวด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้แก่ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ดำรงตำแหน่งแทน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา มอบน้ำดื่ม รพ.อ่างทอง ร่วมหนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤตโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มอบน้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอ่างทองในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุม online เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศีรอยุธยา จัดประชุม online เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงจึงขอความอนุเคราะห์จากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กราบนมัสการ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กราบนมัสการ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร) เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๓ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

เข้ากราบน้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปณฺญาโสภณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ากราบน้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปณฺญาโสภณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมสภากาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสภากาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์จากการจักสานปลาตะเพียน)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์จากการจักสานปลาตะเพียน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ สาทิตานนท์ ดร.ทนงจิต อิ่มสำอาง และคุณเสรี ชิวค้า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี”

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี” โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าภาพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการ Big Cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบสองที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จึงสั่งดำเนินโครงการ Big Cleaning Day

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมบันทึกเทปรายการ ที่นี่อยุธยา ของสถานีข่าวเอทีวี

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบันทึกเทปรายการ ที่นี่อยุธยา ของสถานีข่าวเอทีวี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ดร.ดวงภัค มอบเงิน 1 ล้านบาท ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมฯมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนหลวง)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) จาก ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น นอกจากกนั้น ยังได้บริจาคข้าวสาร อารหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นกับทางโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 155 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 155 ขวด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ เป็นประธาน การประชุม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผศ.จันจิรา หาวิชา ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร อาจารย์ชนิกา จิตจักร อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอนน้องรู้รักความสามัคคีมีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัยในชีวิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอนน้องรู้รักความสามัคคีมีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัยในชีวิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ “กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช้ฐานการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ “กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช้ฐานการเรียนรู้” ณ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563