ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการแสดงชุด “อโยธยานาฏยวิจิตร”

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการแสดงชุด “อโยธยานาฏยวิจิตร” โดยมี คุณครูเขมวันต์ นาฏการจนดิษฐ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ คุณครูภานุพงศ์ นวลใย โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา และอาจารย์พิมสิริ วงศ์ชูชัยสถิต วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี เป็นวิทยากร โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่ารำชุดอโยธยานาฏยวิจิตร การแต่งหน้าทำผมและการแต่งกายชุดการแสดงอโยธยานาฏยวิจิตร กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

โครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับชมรมจริยธรรมอิสลาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” ครั้งที่ 5

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีพันจ่าอากาศตรีอนุศักดิ์ ด้วงโต ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานนิติการ จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก โดยมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 160 ทุน มูลค่า 544,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

อบรมการเตรียมความพร้อมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยวาระประชุมดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ต้อนรับตัวแทนผู้บริหาร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้น และสื่อดิจิทัล ในงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี พร้อมทั้งรองคณบดี หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนผู้บริหาร จากคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมในพิธีและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (นิติเวชศาสตร์) ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (นิติเวชศาสตร์)ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา” วิทยากร ร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ ฉิมฉลองรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมในอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมในอยุธยา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาวัดนักบุญยอแซฟ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ระหว่างเมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology English Camp ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวันเก๋า” ครั้งที่ 6 และพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวันเก๋า” ครั้งที่ 6 และพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานร่วมลงนาม MOU โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลงนามบันทึกความร่วมมือ และนายดิเรก มากผาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 HUSO Sport Day 2023

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 HUSO Sport Day 2023

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธาน การประชุม เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจฮาลาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับเทศบาลตำบลบางกระสั้น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับเทศบาลตำบลบางกระสั้น ได้รับเกียรติจาก นางสาวสรัญญา ลีวัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระสั้น เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร

วันที่ 15 มีนาคม 2566 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

าขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงานค้นหาพลังงานแห่งอนาคต ภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 45 คน ได้เข้าศึกษาดูงานค้นหาพลังงานแห่งอนาคต ภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งนักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ระดับดีมาก จำนวน 2 รางวัล และ ระดับดี จำนวน 2 รางวัล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

อบรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการสานพัด ส่งเสริมพัฒนาตลอดจนบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอบรมสืบสาน ภูมิปัญญาการสานพัด และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการอบรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการสานพัด ส่งเสริมพัฒนาตลอดจนบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับตัวแทนผู้บริหารจาก Otsuma Women's University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

มื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมให้เกียรติต้อนรับตัวแทนผู้บริหารจาก Otsuma Women's University ประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรม EdPEx Day ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจากอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรม EdPEx Day ครั้งที่ 5/2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรม EdPEx Day ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรม EdPEx Day ครั้งที่ 4/2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2566 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับทัพกรีฑาไทย ฝึกซ้อมและทดสอบเวลาเตรียมเข้าร่วมซีเกมส์ ที่ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา และอาจารย์สมศักดิ์ งามสมเกล้า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับพลตำรวจตรีสุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตำรวจตรีศุภวณัฎฐ์ อาริยะมงคล หัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทย พลตรีอาณัติ รัตนพล ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และทัพกรีฑาทีมชาติไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก งานสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ” ให้กับทีมคณะกรรมการนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติจาก คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้พร้อมด้วย คุณวิศรุต ครองโพธิ์ ผู้ช่วยวิทยากร พร้อมทีมงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ณ วัดนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัด OIT ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัด OIT” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2566 วิทยากรผู้ประกอบพิธี คือ ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ภายในงานมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า และเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และงานวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์ กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ต้อนรับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและออกภาคสนามเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต สาขาวิชาภาษาไทย : ตามรอยวรรณศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจวรรณคดี วรรณกรรมไทยมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (8 มีนาคม 2566) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) เรื่อง การจัดการเรียนรู้หลากหลายมิติตามแนวคิด ACTIVE LEARNING โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนรำในการแสดงละครนอก เรื่อง “ไกรทอง ตอน พ้อบน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer)

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมกนกกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้นำนักศึกษาทั้งในส่วนขององค์การนักศึกษาสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้ Up Skills องค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคม และ Up Skills เครื่องมือของวิศวกรสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวันมาฆบูชา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

โครงการจิตอาสา “ปันสุข สู่น้อง” ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย จัดโครงการจิตอาสา “ปันสุข สู่น้อง” ครั้งที่ 2 มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และรองเท้านักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 50 คน โดยนักศึกษาทุนฯ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆ ได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งเลี้ยงขนมและเครื่องดื่ม เพื่อส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและมีศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ส่งเสริมพัฒนาครัวเรือน ต่อยอดอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ (ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง) เรื่อง “การสานตะกร้า ที่ใส่แก้วเยติ และการพับเหรียญโปรยทาน”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมพัฒนาครัวเรือน ต่อยอดอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ (การส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง) เรื่อง “การสานตะกร้า ที่ใส่แก้วเยติ และการพับเหรียญโปรยทาน” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน ณ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางทิวาพร ส่งแสง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities toward Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวันเก๋า” ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ ประธานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและบริการวิชาการตามศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวันเก๋า” ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร บุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 227 โครงการ ให้เกิดความยั่งยืน ในชุมชน 187 แห่ง และ 180 โรงเรียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริจาคเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริจาคเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ให้กับโรงเรียนบางไทรวิทยา หมู่3 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) หมู่ 5 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระพิจารณาต่างๆ ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุติธรานนท์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม EdPEx Day ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันอยุธยาศึกษาโดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรม EdPEx Day ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงร่างองค์กร ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23–24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ 1. กิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ 3. มอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 4. อบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 5. อบรมการสานที่ใส่แก้วน้ำเยติจากเส้นพลาสติก 6. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนจากกะลามะพร้าว 7. กิจกรรมห้องสมุดสีเขียวปลูกต้นไม้ กับ ARIT : รักบริการ รักษ์สิ่งแวดล้อม 8. กิจกรรมการต่อสายสัญญาณระบบเครือข่าย (LAN) 9. กิจกรรม DIY สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง 10. กิจกรรม DIY ผ้ามัดย้อม สีจากสมุนไพร 11. กิจกรรม DIY สมุดโน๊ตทำมือจากกระดาษ Reuse 12. กิจกรรม DIY สายคล้องแมส 13. สินค้าจำหน่ายจากชุมชนท้องถิ่น 14. ดนตรีในสวน จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำชมและอธิบายข้อมูลโบราณสถาน สำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับโอกาสให้ทำการนำชมและอธิบายข้อมูลโบราณสถานสำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง 14 มหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี “ครุฯ กรุงเก่า” ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี “ครุฯ กรุงเก่า” ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร งานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่งาน ผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อบรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ หลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาองค์กร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566” ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (MOU) และในช่วงบ่าย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการและบุคลากร ได้นำสมาชิกเครือข่ายลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องประชุม ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม EdPEx Day ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรม EdPEx Day ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงร่างองค์กร ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สุนิมิต อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรม อาจารย์พิศาล สีสด นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมิน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมสัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น. ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการวิชาการ “ร้อยรวมภูมิปัญญาเสนาประสิทธิ์ด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” (Open House) ปีการศึกษา 2565 ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา เข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยอแสง-ศิลป์ดินแดนแห่งความสุข”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับโอกาสจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เป็นตัวแทนเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 21 “ยอแสง-ศิลป์ดินแดนแห่งความสุข”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

กิจกรรม EdPEx Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรม EdPEx Day เพื่อพิจารณากำหนดค่านิยมองค์กร และโครงร่างองค์กร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินเดีย - ไทย ครบรอบ 75 ปี และจัดนิทรรศการรวมภาพวาด ระหว่าง 15 - 17 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ที่ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับ นายนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินเดีย - ไทย ครบรอบ 75 ปี สถานเอกอักรราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางทิวาพร ส่งแสง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ส่งเสริมอาชีพ “การทำน้ำมันเหลือง”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมอาชีพ “การทำน้ำมันเหลือง” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มอบเงินค่าสินไหมทดแทนนักศึกษาเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-ฮอลันดา อาคารศรีอโยธยา อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติรัตน์ บุญล้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และนางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข นักสุขศึกษา มอบเงินค่าสินไหมทดแทนนักศึกษาเสียชีวิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ถ้วย-โถ-โอ-ชาม : ตามรอยการค้าสืบประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านการค้าเครื่องกระเบื้องจีน-ญี่ปุ่น”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประวัติศาสตร์อยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ถ้วย-โถ-โอ-ชาม : ตามรอยการค้าสืบประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านการค้าเครื่องกระเบื้องจีน-ญี่ปุ่น” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากร คือ คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชาวจีนโพ้นทะเล คุณไอยคุปต์ ธนบัตร นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) ในรูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบต่อเวลาราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

เมื่อวันองคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การสานขันโตกหวายเทียม”

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การสานขันโตกหวายเทียม” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบ 31 ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า”

วันนี้ (14 ก.พ.66) เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบ 31 ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายพระพรในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องในวันราชภัฏ (ครบรอบ 31 ปี) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

“วันราชภัฏ” และแถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21

วันนี้(14 ก.พ.66) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดงาน “วันราชภัฏ” และแถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานในพิธี ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายพระพรในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564/2565

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 โดยได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564 /2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านวิศวกรสังคม

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาวิศวกรสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวิศวกรสังคม เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานการสร้างกลไกการพัฒนากระบวนการศึกษา เพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม นำเสนอโดย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาวิศวกรสังคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะกิจกรรม ARU HALF MARATHON 2023 และหารือการจัดทำโครงการ/กิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2566 วิทยากรผู้ประกอบพิธี คือ ครูวรเทพ บุญจำเริญ เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ภายในงานมีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ส่งเสริมอาชีพเรื่อง “การทำพวงกุญแจ เส้นพลาสติก น้ำพริกไข่เค็ม กระเป๋า”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมอาชีพเรื่อง “การทำพวงกุญแจ เส้นพลาสติก น้ำพริกไข่เค็ม กระเป๋า”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำกระถางจากยางรถยนต์”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำกระถางจากยางรถยนต์” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมี คุณกิตติศักดิ์ รุ่งแจ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมอาชีพ เรื่อง การออกแบบลวดลายบนกระถางยางรถยนต์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมอาชีพ เรื่อง การออกแบบลวดลายบนกระถางยางรถยนต์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (8 มกราคม 2566) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา อบรมพัฒนาทักษะสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี” ให้กับตัวแทนนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ พิจารณาการจัดเตรียมการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเชิงรุก

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการบริการเชิงรุก ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีบริการดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานนิทรรศการ NITTAYA Open House “Beyond thewisdom : เรียนรู้เหนือขีดจำกัด” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการ NITTAYA Open House “Beyond thewisdom : เรียนรู้เหนือขีดจำกัด” ปีการศึกษา 2565 และร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการให้ข้อมูลการศึกษากับนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2566 จัดขึ้น ณ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ และอาจารย์ ดร.ชเนตตี พุ่มพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ร่วมการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ณ Centre Point Hotel Terminal 21

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการสร้างภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม (การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ทวารวดี ละโว้ อยุธยา) ครั้งที่ 7

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการสร้างภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม (การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ทวารวดี ละโว้ อยุธยา) ครั้งที่ 7

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา อบรมทบทวนภารกิจหน่วยงาน จัดทำกรอบระดับตำแหน่ง และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการทบทวนภารกิจหน่วยงาน การจัดทำกรอบระดับตำแหน่ง (สายสนับสนุนวิชาการ) และการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับหัวหน้างาน) ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาโครงการ PR ARU TEAM และนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย ร่วมงาน Open House ออกบูธให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อบรมพัฒนาศักยภาพทักษะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนภายใต้โครงการครอบครัวพลังบวกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน ภายใต้โครงการครอบครัวพลังบวกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา อบรมส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อธิการบดี ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมรายการ คุณธรรม คุณ ทำ ได้ "สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม" ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 -16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญจากรายการ "คุณธรรม คุณ ทำ ได้" ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อให้สัมภาษณ์ ในชื่อตอน "สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการป้องกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินขั้นสูง”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการป้องกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินขั้นสูง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมพิธีเปิดและเป็นหน่วยงานร่วมจัดงาน U2T for BCG to Smart City: กาลครั้งหนึ่ง เมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ลานZpotlight ศูนย์การค้า Zpell@Future Park Rangsit สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นหน่วยงานร่วมจัดงาน U2T for BCG to Smart City: กาลครั้งหนึ่ง เมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมทั้งไปร่วมชม ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ประกอบด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา เปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา “ฟื้นศาสตร์ สานศิลป์ กรุงศรีอยุธยา” ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมโบราณสถานวัดไตรตรึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา“ฟื้นศาสตร์ สานศิลป์ กรุงศรีอยุธยา” ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าพระบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานนิติการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 งานประกันคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ระดับสำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 งานประกันคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ระดับสำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ณ วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน โดยพระมหาโสภณ สุธีโร วัดเวฬุวนาราม ตลอดจนจัดการแสดงดนตรีในสวนประกอบนาฏยลีลา ร่วมสมัย ในงานประจำปีปิดทองรูปหล่อ (หลวงพ่อนุ่ม) ณ วัดนางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 1 หนุนเสริมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมตรุษจีน "ชุนเจี๋ย Year of the Rabbit 2023"

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมตรุษจีน "ชุนเจี๋ย Year of the Rabbit 2023" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “วรรณกรรมกับชีวิต”

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “วรรณกรรมกับชีวิต” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดหันตรา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางทิวาพร ส่งแสง หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

อบรมการจัดทำประเด็นท้าทายในการเตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับครู

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดอบรมการจัดทำประเด็นท้าทายในการเตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับครู

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ โครงการ S-curve อุตสาหกรรมอนาคตพลวัตเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพของประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ โครงการ S-curve อุตสาหกรรมอนาคตพลวัตเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพของประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง (อาคาร 2 ) โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามความพร้อมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 20–29 มกราคม 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามความพร้อมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 20–29 มกราคม 2566 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก และกิจกรรมขบวนเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2566” โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะครุศาสตร์ จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

วันพุธที่ 18 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงานโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3-2/2566 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2-1/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2-1/2566 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่องการประเมินแผนงานและโครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อแจ้งการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเตรียมความพร้อมการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38/2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายงานผลการติดตามฯ จากสภามหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์และเผยแพร่ต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37/2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเตรียมนำเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีมังคลาภิเษก “เข็มที่ระลึก” ตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษก “เข็มที่ระลึก” ตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

เก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ EIT กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงแนวทางและความสำคัญของการเก็บข้อมูล EITเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ EIT กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะทำการเก็บข้อมูลตามภารกิจ 3 ด้านของมหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Science Idol 2022

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Science Idol 2022 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางความสามารถของนักศึกษาต่อที่สาธารณชน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น กิจกรรมการประกวดต้นแบบผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี The Science Idol 2022 การออกร้านจากสาขาวิชา และกิจกรรมร่วมสนุกจากผู้สนับสนุนการประกวด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 24) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36/2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx… เราทำได้ (อย่างไร)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้กับสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้กับสื่อมวลชน ได้แก่ คุณเผอิญ ไทยสม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคกลาง คุณสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว ATV คุณเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าว ภูมิภาค คมชัดลึก-ท็อปนิวส์ ภาคกลาง และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโพลล์ เพื่อแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยดีเสมอมา และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแต่ละฝ่าย นำเสนอข้อมูลในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานและดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการกับ คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสำเภาล่ม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสำเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการจัดประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment) ของแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย ดร.ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสพบปะหารือข้อราชการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย และเรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา และนักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชมและบรรยายสรุป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ “การทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานดนตรีด้วยตนเอง” ได้รับเกียรติจาก คุณฐากรพัชร์ โรจนวานิช ผู้กำกับมิวสิควีดีโออาชีพ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานดนตรีด้วยตนเอง โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ อาคารจินดาราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณโถง อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดศาลาปูนวรวิหาร ภายหลังเสร็จจากพิธีสงฆ์ คณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ โดยระหว่างการจัดกิจกรรมมีการแสดงจากคณบดีและอาจารย์เข้าใหม่ และการแสดงดนตรีของคณาจารย์ จากวง “คมส.นั่งเล่น” บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา วาระพิเศษ มีวาระที่สำคัญคือ พิจารณาการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา วาระพิเศษ มีวาระที่สำคัญคือ พิจารณาการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

ระหว่างวันที่ 25–28 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สุนิมิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง และนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรม Walk Rally ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2565 คาบเรียนเรื่องการสังเกตปัญหารอบตัว จัดกิจกรรม Walk Rally ภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 “Happy Huso Day 2023 สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 “Happy Huso Day 2023 สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง ในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสุขถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดงาน รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณและผลงานทางวิชาการจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พิจารณาแนวทางการพัฒนาการเพิ่มจำนวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และการเสนอหน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดตะโก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดรัตนชัย (วัดจีน) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ ณ ลานกิจกรรมอาคาร 6-7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และพิจารณา 6 วาระ คือ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบรรณารักษ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบรรณารักษ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 40/2565

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 40/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะทูตแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น – ไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะทูตแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น – ไทย จากสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน ภายใต้มูลนิธิมุจลินท์นาคราช และศูนย์วัฒนธรรมไทยทัศนีย์ ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิวัฒนธรรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมฝึกซ้อมรวมวงมหาดุริยางค์กลุ่มภาคกลาง 2 เพื่อเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนรทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฝึกซ้อมรวมวงมหาดุริยางค์กลุ่มภาคกลาง 2 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารเอนกประสงค์ เจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” โดย ครูวิเชียร เกิดผล เป็นผู้ฝึกซ้อมและให้คำแนะนำในการรวมวงมหาดุริยางค์ ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมหน่วยงานที่เข้าร่วมขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกฯ (ขบวนแห่) และกิจกรรมเวทีกลาง ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานที่เข้าร่วมขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกฯ (ขบวนแห่) และกิจกรรมเวทีกลาง ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมราชบูรณะ ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 4/2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 4/2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และวางแผนการพัฒนา ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การดำเนินงานตามเกณฑ์ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมพิจารณาแบบสำรวจตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (SAR สำหรับประเมิน สมศ.)

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานการประชุมพิจารณาแบบสำรวจตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (SAR สำหรับประเมิน สมศ.) ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยมอบงานประกันคุณภาพประสานหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลจัดทำรายงาน และจัดส่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ ต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเซน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และ การผลิต : TLAPS และบริษัท เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต : TLAPS และบริษัท เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 9 Party Light Island “สนุกในแดนเสียงดนตรี”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 9 Party Light Island “สนุกในแดนเสียงดนตรี” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการประกวดร้องเพลงจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบออดิชั่น โดยมีกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ธนกรณ์ โพธิเวส อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คุณดนัย ธนูบรรณ์ (ป๊อป The Voice) และคุณพิสิทธิศักดิ์ คำวรรณ นักดนตรีอิสระ และกิจกรรมสุดพิเศษ ได้แก่ การแสดงพิธีเปิดวงโยธวาทิต จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ การออกร้านค้านักศึกษา ตลาด chill Market การแสดงดนตรีจากวงดนตรี Freedom โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วงดนตรีจากสาขาดนตรีสร้างสรรค์ และ Folk song จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และโชว์สุดพิเศษ Cover Dance จากวง BABY GODS COVER DANCE ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 9

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อหารือแนวทางการร่วมทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านนิติศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวโน้มหรือทิศทางในอนาคตของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมบริษัทขนส่งต่างประเทศ (Logistic Companies) ในประเทศไทย “The 9th Physical SLN Face to Face Meeting”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอล และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ได้รับโอกาสช่วยงานด้านต่างๆ ในงานการประชุมบริษัทขนส่งต่างประเทศ (Logistic Companies) ในประเทศไทย “The 9th Physical SLN Face to Face Meeting” จัดขึ้น ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับมอบหมายให้ช่วยงานด้านภาษาอังกฤษ อาทิ การเป็นพิธีกรพากษ์ภาษาอังกฤษ การนำเที่ยว และให้ข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก่แขกภายในงาน สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ได้ทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงโขน และการแสดงรำ กระทบไม้ และสาขวิชาานิเทศศาสตร์ดิจิตอล ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานด้านการถ่ายทำวิดีโอ การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานประชุม และการถ่ายภาพบรรยากาศและกิจกรรมภายในงาน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ไปฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 34/2565

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 34/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ และพิจารณาผลประเมินการดำเนินงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส และห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ ด้านการเมือง ระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเอกอัครราชทูต คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่างๆ ที่เคยมีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอิหร่าน ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดบูธสาธิตการสานปลาตะเพียนใบลาน บูธจัดแสดงผ้าลายอย่างอยุธยา บูธสาธิตการทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อ และบูธการสาธิตการทำโรตีสายไหม จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม Kick off “อยุธยาเมืองสะอาด”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off "อยุธยาเมืองสะอาด" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองมรดกโลก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน ณ หมู่ 11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565