ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

อบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว”

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว” โดยมีทีมงานสื่อสารองค์กร นักศึกษาแอมบาสเดอร์ และนักศึกษาทุน ร่วมให้การต้อนรับครูแนะแนว ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมเรื่องการสื่อสารในองค์กรและการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย อบรมเรื่องการสื่อสารในองค์กรและการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดภูเขาทอง และวัดกุฎีลาย จำนวน 9 รูป

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย นำโดย ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผศ.ภรภัทร นิยมชัย และคณะครู อาจารย์โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด Library&IT Faire 2020

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด Library&IT Faire 2020

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับใช้ในห้องสมุดสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับใช้ในห้องสมุดสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทรุ่ยพ่ายอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นำโดย อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทรุ่ยพ่ายอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40TH WUNCA)”

ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40TH WUNCA)”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญคณะครุศาสตร์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีทำบุญคณะครุศาสตร์ 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

จับของฉลากขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจับของฉลากขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

สวัสดีปีใหม่ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะกราบคารวะสวัสดีปีใหม่ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถานวัดไตรตรึง และวัดพระราม ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

สวัสดีปีใหม่ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมีการกินเลี้ยง จับฉลากมอบของขวัญให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ขอพรและสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจโท อมรรักษ์ หุวะนันทน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้ากราบ ขอพรและสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจโท อมรรักษ์ หุวะนันทน์ อดีตหัวหน้านายตำรวจประจำสำนักพระราชวัง ปัจจุบันดำรงแหน่งกรรมการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ ประจำเดือนมกราคม

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ ประจำเดือนมกราคม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายอำนาจ แก้วภูผา บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

มอบกระเช้าของขวัญและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ได้แก่สื่อมวลชน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

เข้าคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563