ARU Tube

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4 ก.พ. 2563

เสวนา “บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก”

28 ม.ค. 2563

อบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว”

24 ม.ค. 2563

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2563

8 ม.ค. 2563

ประชุมคณาจารย์บุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริการบุคลากร

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา

<