พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2560-2562

วันที่ 3 กันยายน 2565


Facebook

ARU Quicklink


ข่าวเด่น

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

30 พ.ย. 2565

ประมวลภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

25 พ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง และนักศึกษาหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)” รุ่นที่ 10 จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ท้องถิ่นเสรี : หน้าที่และอำนาจกับความรับผิดชอบในกรอบของกฎหมาย”

9 พ.ย. 2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565

8 พ.ย. 2565

กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี สืบสานประเพณีวันลอยกระทง “ลอยประทีปขมาน้ำ ถวายพระเปรียงบูชา นบพระมหาจุฬามณี”