สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัด

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 ธ.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

29 พ.ย. 2563

ซ้อมงานรำบวงสรวงพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)

28 พ.ย. 2563

งาน “อยุธยา ขลุ่ยทิพย์ 1,000 เลา” ครั้งที่ 1

26 พ.ย. 2563

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริการบุคลากร

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์