ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio (ครั้งที่ 1)

กำหนดการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS: วันที่ 30-31 มกราคม 2562

กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย : วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์)

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562
รอบ Portfolio (ครั้งที่ 2)

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 19 พฤศจกิายน 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561

สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมัครผ่านโรงเรียน : ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่านท่างโรงเรียนนำส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ

สมัครผ่านระบบออนไลน์ : ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

19 พ.ย. 2561

ต้อนรับ Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน

25 ต.ค. 2561

สานใจไทยสู่ใจใต้

24 ต.ค. 2561

aru smart idol

8 ต.ค. 2561

มอบหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา26/4 (2)

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา