ขอเชิญชวนทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio (ครั้งที่ 1)

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่านโรงเรียนของท่าน โดยให้ทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและประทับตราสถานศึกษา ส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง : ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

24 ต.ค. 2561

aru smart idol

8 ต.ค. 2561

มอบหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา26/4 (2)

8 ต.ค. 2561

พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34

4 ต.ค. 2561

เสวนาโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา