115 ปี

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

23 ก.ย. 2563

งานเกษียณอายุราชการ (สายวิชาการ)

21 ก.ย. 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

18 ก.ย. 2563

ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

18 ก.ย. 2563

สภากาแฟ

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริการบุคลากร

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

<