ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป)

คณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา และสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียด

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 มี.ค. 2562

การพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ

28 ก.พ. 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

27 ก.พ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

14 ก.พ. 2562

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา