เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2562

สมัครเรียนด้วยตนเอง : ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ : ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12 ก.ค. 2562

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

11 ก.ค. 2562

อบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

9 ก.ค. 2562

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

4 ก.ค. 2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา

<