ข่าวสารหน่วยงาน

...
...
...
...

9 พฤศจิกายน 2566

ม.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕

9 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ด้านการวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ (ICBIR๒๐๒๔) วันที่ ๒๓ - ๒๔ พค. ๒๕๖๗

26 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนเข้าร่วมกิขกรรม RBRU Virtual Exercise 2023 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา

12 ตุลาคม 2566

สมาคมส่งเสริมการวิจัย เปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตร ในระบบ Online โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

11 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๑๔

13 กันยายน 2566

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ๒๐๒๔ โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ ก.ค.ถึงวันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๖

4 กันยายน 2566

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๗ ก.ย.๒๕๖๖

5 กันยายน 2566

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund :FF)ประจำปีงบประมาณ 2568

5 กันยายน 2566

การจัดการความรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา

27 กรกฎาคม 2565

รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการรัดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน

27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิค ”การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน”

9 พฤษภาคม 2565

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้

9 พฤษภาคม 2565

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

9 พฤศจิกายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ครั้งที่ 1

18 สิงหาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 1

26 มิถุนายน 2566

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2566

8 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ครั้งที่ 2

28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ครั้งที่ 2

15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ครั้งที่ 1

12 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31 ตุลาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 กันยายน 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 1

29 กันยายน 2566

ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ 2566

29 กันยายน 2566

ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ 2566

5 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน

25 กรกฎาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund กลุ่ม basic research fund ปีงบประมาณ 2568

21 มิถุนายน 2566

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

4 ตุลาคม 2566

ขอเรียนเชิญนักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรม อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและกลยุทธ์ในการเขียนแผนวิจัยเพื่อขอทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กรอบประเด็น Local Enterprise รูปแบบ ออนไลน์

12 กันยายน 2566

ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

31 สิงหาคม 2566

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ออนไลน์

31 สิงหาคม 2566

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารอักษราพิบูล ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอักษราพิบูล

31 สิงหาคม 2566

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖

3 สิงหาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่าครั้งที่ 6 วันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

23 มิถุนายน 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวน อาจารย์นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)”???? สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ????ขอเชิญชวน อา

ปฏิทินการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วีดิทัศน์ทั้งหมด

การศึกษาเพื่ออาชีพของชุมชนในท้องถิ่น - วิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา

เพื่อน-พัฒน์-ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา