ข่าวสารหน่วยงาน

...
...
...
...

22 พฤษภาคม 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เปิดรับสมัคร “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”

22 พฤษภาคม 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ และขอส่งวารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต ๔ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๖) วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

22 พฤษภาคม 2566

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ (Healing Mind) ครั้งที่ 13 เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจิตใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคา

22 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พัฒนาและนวัตกรรม (บทความวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

12 พฤษภาคม 2566

เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5️⃣ "ศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง คุณค่าทางจริยธรรม" The 5th National Symposium 'Religion and Philosophy : Concept, Perspective, Ethical Values ????จัดโดย คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมห

11 พฤษภาคม 2566

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

10 พฤษภาคม 2566

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒) โดยมีกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๖๖

27 กรกฎาคม 2565

รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการรัดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน

27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิค ”การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน”

9 พฤษภาคม 2565

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้

9 พฤษภาคม 2565

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ครั้งที่ 2

15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ครั้งที่ 1

12 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 สิงหาคม 2565

แบบฟอร์มสำหรับเสนอขอรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567

9 สิงหาคม 2565

รับสมัครเข้าร่วมแผนงานวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ภายใน 15 สิงหาคม 2565)

8 สิงหาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

11 เมษายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

30 พฤษภาคม 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยวิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Research Unit)

21 เมษายน 2566

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา

26 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อนักวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2567

24 มิถุนายน 2565

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

9 พฤษภาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565

25 มิถุนายน 2564

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

18 มิถุนายน 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

29 พฤษภาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

3 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลนำเสนอบทความดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)"

3 มีนาคม 2566

รับมอบวารสารวิชาการมนุษย์เเละสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา

26 สิงหาคม 2565

ขอเชิญนักวิจัย โครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2567 ทุกท่านประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผ่าน Zoom meeting Meeting ID : 271 096 1575 Passcode 1234

22 สิงหาคม 2565

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคาะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

16 มีนาคม 2565

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐาน

2 มีนาคม 2565

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์

ปฏิทินการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วีดิทัศน์ทั้งหมด

การศึกษาเพื่ออาชีพของชุมชนในท้องถิ่น - วิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา

เพื่อน-พัฒน์-ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา