ข่าวสารหน่วยงาน

...
...
...
...

26 มีนาคม 2567

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

26 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒๐ "Innovation & Technology for Sustainable Society" ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค.๒๕๖๗ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

26 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสหวิทยาการ ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "The International Conference on Multidisciplinary Research Trends in the Greater Mekong Sub-Region (IC-GMS ๒๐๒๔)" ในวันที่ ๒๔-๒๖ ก.ค.๒๕๖๗ ณ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย จ.หนองคาย

26 มีนาคม 2567

สมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการครั้งที่ ๙ (RMTC ๒๐๒๔) ในวันที่ ๑-๓ พ.ค.๒๕๖๗ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.เชียงราย โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุทธิพงศ์ จำรูญรัตน์ โทรศัพท์ 099-3136995 Email suttipong.j@rmutp.ac.th

6 มีนาคม 2567

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal (ฐาน TCI 2) ผู้สนใจ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ หมดเขต 30 เมษายน 2567

6 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th CRU-National Conference in Science and Technology: NCST 7th 2024) ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (The 7th CRU-National Conference in Science and Technology: NCST Th 2024) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยที่ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา และบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาประเทศ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ผู้ที่สนใจส่งบทความและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยกำหนดส่งบทความภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ดังรายละเอียดที่เสนอบนเว็บไซต์ https://sci.chandra.ac.th/ncst2024 บทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมฯจะเผยแพร่ในรายงานการประชุมฯ (proceeding) หรือสำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาในระดับดีเยี่ยมจะได้รับการเสนอให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2942-5800, 0-2942-6800 ต่อ 5092 โทร. 0-2541-7877 E-mail: sci.conference@chandra.ac.th

6 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา ส่งบทความเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม) ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำในการเตรียมบทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yru_human/index หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววัรดา บันตุชัยด์ เส็มไข่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7329 9662 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

5 กันยายน 2566

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund :FF)ประจำปีงบประมาณ 2568

5 กันยายน 2566

การจัดการความรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา

27 กรกฎาคม 2565

รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการรัดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน

27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิค ”การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน”

9 พฤษภาคม 2565

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้

9 พฤษภาคม 2565

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10 เมษายน 2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 2

9 พฤศจิกายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ครั้งที่1

31 ตุลาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 สิงหาคม 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 1

26 มิถุนายน 2566

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2566

8 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ครั้งที่ 2

28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ครั้งที่ 2

29 กันยายน 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 1

29 กันยายน 2566

ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ 2566

29 กันยายน 2566

ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ 2566

5 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน

25 กรกฎาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund กลุ่ม basic research fund ปีงบประมาณ 2568

21 มิถุนายน 2566

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

30 พฤษภาคม 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยวิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Research Unit)

21 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าเพื่อมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

6 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลาการเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "ทิศทางทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์" และอบรมหัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาสำคัญอย่างไร วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ecNrFSxStGXTE29z7

6 มีนาคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงการวิจัยที่ยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

20 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุพินดา เพชรา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการพัฒนาเกมกระดานอัจฉริยะความเป็นจริงเสริม ชุดความลับแห่งอโยธยาเมืองมรดกโลก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

8 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานวิจัย การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ในฐานข้อมูลนานาชาติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4 ตุลาคม 2566

ขอเรียนเชิญนักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรม อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและกลยุทธ์ในการเขียนแผนวิจัยเพื่อขอทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กรอบประเด็น Local Enterprise รูปแบบ ออนไลน์

12 กันยายน 2566

ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วีดิทัศน์ทั้งหมด

การศึกษาเพื่ออาชีพของชุมชนในท้องถิ่น - วิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา

เพื่อน-พัฒน์-ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา