image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 2101 ,035-276-577
Email : ta95559@yahoo.com


image

ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร

image

ผศ.ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

image

ดร.จิราภรณ์ มีสง่า

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ

image

นางสารภี พูลศิริ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

image

นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ

image

นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

image

นางสาวอัจฉรา วงษ์หา

เจ้าหน้าที่วิจัย

image

นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี

เจ้าหน้าที่วิจัย

image

นางสาวสุธีรา มูลดี

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวบงกช สมหวัง

นักวิชาการศึกษา

image

นางวรรณิศา นัยชิต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

image

นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป