ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างในกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 เดิม คือ สำนักวิจัยและบริการวิชาการเป็นส่วนราชการ ของสถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้บริหารสำนักวิจัยท่านแรกที่ได้รับเลือกตั้งจากคณาจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พูนทอง และได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 ด้วยเหตุผล ด้านสุขภาพ สถาบันได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ แต่ไม่มีผู้ใดสมัคร คณะกรรมการบริหารของสถาบัน จึงได้ประชุมสรรหา และแต่งตั้ง นายมงคล ชาวเรือ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นมา ตามคำสั่งที่ 040/2540 ลงวันที่ 23 มกราคม 2540 และได้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 จึงครบวาระ หลังจากนั้นสถาบันได้แต่งตั้งให้ นายศานติ เล็กมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ(2543 – 2546) ซึ่งต่อมาได้ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546

หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งที่ 7/2548 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ 25 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2552 และได้มีการสรรหา สำหรับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตำแหน่งช่วง 25 เมษายน 2552 – 24 เมษายน 2556 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี

วันที่ 1 มกราคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงมีคำสั่งที่ 1/2556 แต่งตั้ง ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 25 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งที่ 32/2556 แต่งตั้ง ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 20 กันยายน 2560 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 26 กันยายน 2564 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา