ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ไฟล์ล่าสุด

 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565
 2. แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
 3. ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ และโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559-2563
 4. รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
 5. คู่มือ “เทคนิคการประสานงานในชุมชน สำหรับการลงพื้นที่บริการวิชาการ”
 6. รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการประสานงานในชุมชน สำหรับการลงพื้นที่บริการวิชาการ”
 7. คู่มือ “เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “
 8. รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562”
 9. คู่มือ “เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ”
 10. รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561”
 11. คู่มือ “เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI”
 12. รายงานจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI”
 13. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 15. ปฏิทินการคัดเลือกคณะกรรมการ
 16. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำสถาบันวิจัย (Word)
 17. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำสถาบันวิจัย (Pdf)
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย จากกองทุนวิจัยและการรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
 19. แบบเสนอโครงการวิจัย ( แบบ ก-1ด) สำหรับเขียนโครงการวิจัย(ย่อย) ภายใต้ชุดโครงการ และข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว
 20. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย ( แบบ ก-1ช)
 21. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัย
 22. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
 23. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณของโครงการวิจัย
 24. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง
 25. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ในนามของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง
 26. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
 27. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รับสมัคร และวิธีการคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 28. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำสถาบันวิจัย (Word)
 29. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 30. ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 31. ประกาศ ผลการคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
 32. ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
 33. ประกาศ การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2566
 34. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประกอบการเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566
 35. แบบสรุปผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
 36. แบบฟอร์มงบประมาณแบบแตกตัวคูณ
 37. แบบเสนอโครงการวิจัย ( แบบ ก-1ด) สำหรับเขียนโครงการวิจัย(ย่อย) ภายใต้ชุดโครงการ และข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว
 38. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย ( แบบ ก-1ช)
 39. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัย
 40. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
 41. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณของโครงการวิจัย
 42. ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
 43. ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
 44. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 45. ประกาศ ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2566
 46. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประกอบการเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566
 47. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
 48. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 49. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 50. ผลการพิจารณาจัดสรรกองทุนวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 51. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 52. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 53. ประชาสัมพันธ์ ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดทำโดย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 54. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
 55. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
 56. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณของโครงการวิจัย
 57. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
 58. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัย
 59. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย ( แบบ ก-1ช)
 60. แบบเสนอโครงการวิจัย ( แบบ ก-1ด) สำหรับเขียนโครงการวิจัย(ย่อย) ภายใต้ชุดโครงการ และข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว
 61. กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ วันที่ 23 มีนาคม 2565
 62. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว.
 63. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
 64. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565
 65. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้
 66. ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 67. ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565