ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

  • ส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น และสังคม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  • ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยแบบ บูรณาการ ในรูปแบบชุดโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ
  • แสวงหาแหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
  • สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน