ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)

  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
  • ขับเคลื่อนหน่วยงานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์เพื่อรับรองมาตรฐานการทำวิจัย
  • นำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
  • สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นาด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพด้านงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ