คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย

image

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองประธานกรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 2101 ,035-276-577
Email : ta95559@yahoo.com
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ดร.เชาวลิต หามนตรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร บุญปั้น

ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด

ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ

ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ดร.จิราภรณ์ มีสง่า

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 2125, 035-276-577
Email : jiranid@outlook.co.th
image

ผศ.ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 2127, 035-276-577
Email : d_siraprapha@aru.ac.th
image

ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 2128, 035-276-577
Email : sakeera@hotmail.com
image

นางสารภี พูลศิริ

หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 2128 ,035-276-577
Email : poolsirisa@gmail.com