ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ดาวโหลด ประชาสัมพันธ์ภายนอก

  1. เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน แฮกกาธอน พัฒนานวัตกรรมทางสังคม
  2. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  3. รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
  4. รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย
  5. สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๕ หลักสูตร
  6. รับมอบวารสารวิชาการมนุษย์เเละสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
  7. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลนำเสนอบทความดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
  8. บรรยายการสืบค้น ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 23-06-66 สำหรับผู้อบรม
  9. "แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ ๓
  10. นักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรม อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและกลยุทธ์ในการเขียนแผนวิจัยเพื่อขอทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กรอบประเด็น Local Enterprise รูปแบบ ออนไล