วันที่ 25 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ณ วิสาหกิจชุมชนทุ่งบัวแดง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 25 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) และเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” ผ่านกิจกรรมเปิดเวที “แนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม CBT-SE” และกิจกรรม “แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบัวแดงสู่ตลาดมูลค่าสูง” ณ วิสาหกิจชุมชนทุ่งบัวแดง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 26, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม