ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

แบบฟอร์มสำหรับเสนอขอรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567

 1. คู่มือ-การสาธิตขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ
 2. คู่มือ-ระเบียบงบประมาณที่เปลี่ยนไป
 3. คู่มือ-การใช้งานการเสนอของบ ววน.
 4. คู่มือ-การจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ Manual-of-Fundamental-Fund-FF-2567
 5. แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) เฉพาะปีที่เสนอ
 6. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 7. แผนงานวิจัย 1 นวัตกรรมการศึกษา
 8. แผนงานวิจัย 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 9. แผนงานวิจัย 3. ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้งาน
 10. แผนงานวิจัย 4. ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตร
 11. แผนงานวิจัย 5. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขชุมชน
 12. แผนงานวิจัย 6 ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว
 13. แผนงานวิจัย 7 ด้านนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
 14. แผนวิจัย 8 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 15. แผนวิจัย 9 ด้านบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 16. แผนงานวิจัย 10 ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น