ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัย

  1. เรื่องการรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ฟัฃFundamental fund กลุ่ม basic research fund ปีงบประมาณ 2568
  2. ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ 2566
  3. ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ 2566
  4. ประกาศ ผลการพิจารณาสนับสนุนข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 1