ข่าวสารศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

13 ธันวาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าให้รักและภักดีในแบรนด์ (Hybrid Learning)

8 ธันวาคม 2565

ขอเชิญศึกษาดูงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6

8 ธันวาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะหมดไฟ (burnout) จุดไฟขึ้นใหม่ได้อย่างไร

8 ธันวาคม 2565

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช.ประจำปี 2565

8 ธันวาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ จำนวน 3 ฉบับ

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอกบุญยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากค

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling) ในรูปแบบ Video Clip ตามโครงการ Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

25 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23

21 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System

21 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ในวันที่ 22 พ.ย.2565 เวลา 8.00-16.30 น.*

21 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

21 พฤศจิกายน 2565

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEN-INdia Research Training Fellowship 2022

21 พฤศจิกายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 "Graduate School Conference 2023"

21 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The7 Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)

21 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal

21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565

21 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญร่วมโครงการฝีกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโครและนาโนเทคโนโลยี

14 พฤศจิกายน 2565

ขยายระยะเวลา เปิดรับลงทะเบียนราคาพิเศษ (ช่วง Early bird) ของโครงการสัมมนาวิชา “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8): The Next Normal of Education”

14 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11

14 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2565

14 พฤศจิกายน 2565

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร

14 พฤศจิกายน 2565

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 13

14 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับมหาวิทยาลัราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจักการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

14 พฤศจิกายน 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารสุขศึกษา

14 พฤศจิกายน 2565

งานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2

14 พฤศจิกายน 2565

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติครั้งที่ 2 (IAATCON2023)

1 พฤศจิกายน 2565

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2566

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 55 (2 Pages)