9 พฤศจิกายน 2566

ม.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕

9 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ด้านการวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ (ICBIR๒๐๒๔) วันที่ ๒๓ - ๒๔ พค. ๒๕๖๗

26 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนเข้าร่วมกิขกรรม RBRU Virtual Exercise 2023 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา

12 ตุลาคม 2566

สมาคมส่งเสริมการวิจัย เปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตร ในระบบ Online โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

11 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๑๔

13 กันยายน 2566

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ๒๐๒๔ โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ ก.ค.ถึงวันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๖

4 กันยายน 2566

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๗ ก.ย.๒๕๖๖

4 กันยายน 2566

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย

31 สิงหาคม 2566

สมาคมนาโนเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการนาโนเทคโนโลยีนานาชาติ ครั้งที่ ๘ (The ๘th International Conference on Nanotechnology, Nano Thailand ๒๐๒๓) วันที่ ๒๙ พย. - ๑ ธค. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

31 สิงหาคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน South by Southwest (SXSW) Sydney ภายใต้แนวคิด International Houses & Tech and Innovation Expo ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2566 ณ International Convention & Exhibition Center นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จัดขึ้นโดย Destination NSW

31 สิงหาคม 2566

มหาวิททยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์ "งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในวันที่ ๑๖-๒๔ ธ.ค.๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

31 สิงหาคม 2566

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ "รางวัลการศึกษาดีเด่นแห่งปี รางวัลต้นกล้าแห่งความดี" ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ รายการละ ๖,๙๐๐ บาท https://www.th

31 สิงหาคม 2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรางวัล UNESCO-Equatorial Guinea International Prize for Research in the Life Sciences

31 สิงหาคม 2566

กรมประมง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง จำนวน ๗ ตำแหน่ง (๑๑ อัตรา) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ส.ค.-๖ ก.ย.๖๖ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๖ ก.ย.๖๖ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/mai

31 สิงหาคม 2566

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้าและบริการด้านผู้รับจ้างผลิตครบวงจรที่ได้มาตรฐานจากภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) ในการเป็นพันธมิตรร่วมจัดงาน ครอบคลุมกว

31 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Recalibration 2024 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานนาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จั

18 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ขอเชิญส่งผลงานและบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศ ครั้งที่ 16 (TREC-16)

8 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ ๓

8 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R๒R)"

25 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕’๖๖) ISSN 2672-9342

13 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 “Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization” มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 19 “Researc

12 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 3rd National and The 1st International MJU-Phrae Conference) ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” (Creative Technology and Innovati

7 มิถุนายน 2566

สำนักงานเลขานุการหลักสูตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th SMART : The Fourth Synergi

7 มิถุนายน 2566

สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” (University Governance Program : UGP) http://www.knit.or.th/web/?p=36352

6 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “BCG Model กับการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง : โอกาสและความท้าทาย สู่การพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 1 กันยายน

6 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรระดับต้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ทำ

1 มิถุนายน 2566

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนสมัคร การฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ประจำปี 2566

1 มิถุนายน 2566

ขอเชิญลงทะเบียนการเสวนา " ร่วมสร้างสังคมไทย ปลอดภัยจากความรุนแรง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม " วันที่ 1​ มิถุนายน 2566

22 พฤษภาคม 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เปิดรับสมัคร “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”

22 พฤษภาคม 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ และขอส่งวารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต ๔ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๖) วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 151 (6 Pages)