งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ปี 2565

 1. เรื่อง การแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์

 2. เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

 3. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีรองผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสำนัก จากเงินงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 4. เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา

 5. เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ปี 2563

 1. เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ปี 2562

 1. เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

 2. เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 3. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 4. เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

 5. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)

 6. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3)

ปี 2560

 1. เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาได้รับเงินเพิ่มพิเศษ

 2. เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ปี 2559

 1. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 2. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ปี 2558

 1. เรื่อง กำหนดชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ปี 2557

 1. เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกวุฒิการศึกษา ฉบับลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

 2. เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557

 3. เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

 4. เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 5. เรื่อง เงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

 6. เรื่อง อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

 7. เรื่อง กำหนดชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557

ปี 2556

 1. เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556

 2. เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

ปี 2555

 1. เรื่อง การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีเกษียณอายุราชการ) พ.ศ. 2555

 2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

ปี 2549

 1. เรื่อง ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ปี 2548

 1. เรื่อง ผลการคัดเลือก คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

 2. เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การหยั่งเสียงคัดเลือกผู้สมัคร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 3. เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 4. เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัย

ปี 2565

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปี 2564

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โปรดเกล้าฯ นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ปี 2563

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จำนวน 11 ราย) ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปี 2562

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปี 2560

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แต่งตั้งแทนจำนวน 1 ราย) ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จำนวน 11 ราย) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

ปี 2559

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปี 2556

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จำนวน 11 ราย) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

ปี 2555

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปี 2551

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จำนวน 12 ราย) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

โปรดเกล้าฯ อธิการบดี

ปี 2564

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์) ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ปี 2558

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.เกษม บำรุงเวช) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปี 2552

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ปี 2547

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช พระนคร พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เลย และอุดรธานี (รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2547

ปี 2542

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รศ.บุหงา วัฒนะ) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2542

ปี 2538

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รศ.บุหงา วัฒนะ) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2538

ปี 2566


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 3/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปี 2565


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.)

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 14/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 16/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 2564

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 18/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 19/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

ปี 2564


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเงินและการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลข้อมูลการดำเนินงานและประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบข่ายและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของหัวหน้าภาควิชา

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 16/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก

 20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 20/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ปี 2563


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 2. คำสั้่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 4/2563 เรื่อง ให้คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ต่อ

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี

 8. คำสั้่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 9/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อื่น

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 12/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องบรรยายการนำเสนอผลงานวิจัย

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ปี 2562


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งงคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 14/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 15/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา

ปี 2561


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2561 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ราย นายเกษม บำรุงเวช

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2561 เรื่อง ให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ปี 2560


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2560 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งสภามหาวิทยาลัย

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุและปรับอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรีอนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดี

 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 22/2560 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 23. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 23/2560 เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

ปี 2559


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่11/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่12/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ไม่มีไฟล์)

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 13/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 14/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 15/2559 เรื่อง ให้รองอธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 16/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 17/2559 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 18/2559 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 19/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

 20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 20/2559 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯที่ 21/2559 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ปี 2558


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.)

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2558 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แก้ไขเพิ่มเติม)

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2558 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปี 2557


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2557

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (แก้ไข)

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการสรรหาอธิการบดี

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2557 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2557 เรื่อง แต่งตสั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

 21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.)

 23. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 23/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.)

 24. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 24/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 25. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 26. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 26/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 27. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 27/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 28. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 28/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

 29. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 29/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 30. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 30/2557 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 31. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 31/2557 เรื่อง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ

 32. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 32/2557 เรื่อง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการไปราชการ (เพิ่มเติม)

ปี 2556


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2556

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

 21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 23. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 23/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

 24. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 24/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย

 25. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 26. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 26/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันและผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก

 27. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 27/2556 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้ง

 28. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 28/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะต่าง ๆ

 29. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 29/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย

 30. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 30/2556 เรื่อง แต่งตั้งให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน

 31. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 31/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 32. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 32/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก

 33. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 33/2556 เรื่อง แต้งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 34. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 34/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

 35. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 35/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 36. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 36/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 37. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 37/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ปี 2555


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี (เพิ่มเติม)

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2555 เรื่อง ยกเลิกและเพิกถอนวุฒิการศึกษา (ไม่มีไฟล์)

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ปี 2554


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ปี 2553


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุะยา (ก.บ.ม.) ที่แต่งตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

ปี 2552


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการ

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552 – 2554

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะต่าง ๆ

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงรักษาการเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2552 เรื่อง แต่งตั้งอนุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

 20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 23. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 23/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 24. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 24/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม) ที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)

 25. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 25/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 26. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 26/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 27. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 27/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.)

 28. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 28/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 29. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 29/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 30. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 30/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 31. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 31/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

 32. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 32/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

ปี 2551


 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 3/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 5/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 6/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 8/2551 เรื่อง อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่ง

 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 10/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 11/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 12/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 13/2551 เรื่อง อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่ง

 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 14/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 15/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม)

 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 19/2551 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

 21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ปี 2565


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2565

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2565

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2)

 6. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

 7. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565

 8. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2565

 9. ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

 11. ข้อบังคับว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3)

 12. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน

 13. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4)

 14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565

 15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์หลากหลาย ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

ปี 2564


 1. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 2. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564

 3. ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

 4. ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564

 5. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

 6. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 7. ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 8. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 9. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2564

 10. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 11. ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2564

 12. ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2564

 13. ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2564

 14. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2564

 15. ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564

ปี 2563


 1. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

 2. ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 3. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563

ปี 2562


 1. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

 2. ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562

 3. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณพ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒิ พ.ศ. 2562

 4. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

 5. ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)

 6. ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 7. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562

ปี 2561


 1. ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 2. ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 3. ว่าด้วย ชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561

 4. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 5. ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2561

 6. ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง พ.ศ. 2561

 7. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

 8. ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 9. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 10. ว่าด้วย การลาและการเดินทางไปราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 11. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ปี 2560


 1. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560

 2. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ 2560

 3. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560

 4. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

 5. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 6. ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

 7. ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 8. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

 9. ว่าด้วย การลงโทษ อำนาจการลงโทษ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2560

ปี 2559


 1. ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

ปี 2558


 1. ว่าด้วย การดำเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558

 2. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2558

 3. ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

 4. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2558

 5. ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558

 6. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

 7. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 8. ว่าด้วย คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2558

 9. ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

ปี 2557


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา พ.ศ. 2557

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2557

 6. ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557

 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557

 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557

ปี 2556


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ปี 2555


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555

ปี 2554


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2554

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2554

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554

ปี 2552


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

ปี 2551


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2551

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2551

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2551

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ปี 2550


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550

ปี 2549


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การถอดถอน และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ. 2549

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ปี 2548


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2548

ปี 2547


 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2547

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ ประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ เท่าคณะ พ.ศ. 2547

ปี 2566


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2566

ปี 2565


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการจัดสรรผู้เข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2565

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

 3. ระเบียบว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากร มรภ.อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปี 2564


 1. ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

 2. ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

 3. ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการนักกีฬา พ.ศ. 2564

 4. ว่าด้วย การบริหารวารสารวิชาการ พ.ศ. 2564

 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดเก็บเงินและการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564

ปี 2563


 1. ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 2. ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2563

 3. ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2563

 4. ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2563

 5. ว่าด้วย การเบิกจ่า่ยเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563

ปี 2562


 1. ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2562

 2. ว่าด้วย เครื่องแบบเครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562

 4. ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ปี 2561


 1. ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561

 2. ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

 3. ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 4. ว่าด้วย การยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

 5. ว่าด้วย เงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561

 6. ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีออยุธยา พ.ศ. 2561

 7. ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561

 8. ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561

 9. ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2561

 10. ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ปี 2560


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนสำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษาเงิน และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. 2560

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2560

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ. 2560

 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2560

 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ปี 2559


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกมหาวิทยาลัยในการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2559

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559 พ.ศ. 2559

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ปี 2558


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2558

 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2558

 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2558

 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ปี 2557


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2557

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างครูโรงเรียนสาธิต ด้วยเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557

 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมการเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. 2557

ปี 2556


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2556

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2556

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2556

 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556

ปี 2555


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. 2555

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้จากการจัดบริการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2555

ปี 2554


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2554

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2554

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2554

ปี 2553


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะ เข้า – ออก และการจอดในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. 2553

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ปี 2552


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้จ่ายค่าอุดหนุน ประเภทงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2552

ปี 2551


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2551

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดบริการและการจัดการรายได้ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2551

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2551

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2551

 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2551

 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2551

 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ปี 2550


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2550

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนและหลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโครงการส่งนักศึกษาดูงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ พ.ศ. 2550

ปี 2549


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. 2549

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2549

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเพิ่มค่าจ้างแก่บุคลากรอัตราจ้างโรงเรียนสาธิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549

ปี 2548


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2548

ปี 2547


 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเพิ่มค่าจ้างแก่บุคลากรอัตราจ้างโรงเรียนสาธิต พ.ศ.2547

ปี 2562


 1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562

 2. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 4. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

 7. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 8. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

 10. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ปี 2547


 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา)