ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

ลงทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทำการลงทะเบียน คำตอบจากรายงานแจ้งปัญหา แจ้งปัญหา

สรุปจำนวนผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร

เข้าร่วม1876
ไม่เข้าร่วม1023
ไม่ดำเนินการ705

จำนวนผู้ลงทะเบียน

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียน ร้อยละการลงทะเบียน
0000 เลื่อนรับ 10 7 3 70.0%
1501 คณิตศาสตร์ 93 87 6 93.5%
1502 วิทยาศาสตร์ 83 80 3 96.4%
1503 สังคมศึกษา 97 92 5 94.8%
1504 การศึกษาปฐมวัย 110 102 8 92.7%
1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 88 77 11 87.5%
1508 พลศึกษา 96 81 15 84.4%
1510 การสอนภาษาไทย 105 98 7 93.3%
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 85 66 19 77.6%
1512 การประถมศึกษา 97 87 10 89.7%
1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 16 16 0 100.0%
2203 ภาษาอังกฤษ 159 128 31 80.5%
2205 การพัฒนาชุมชน 149 121 28 81.2%
2206 รัฐประศาสนศาสตร์ 231 197 34 85.3%
2207 ศิลปกรรม 52 43 9 82.7%
2209 ภาษาไทย 79 68 11 86.1%
2212 ดนตรี 35 31 4 88.6%
2215 ภาษาญี่ปุ่น 90 77 13 85.6%
2224 การปกครองท้องถิ่น 135 103 32 76.3%
2227 นิเทศศาสตร์ 73 58 15 79.5%
2228 นิติศาสตร์ 188 106 82 56.4%
2230 ประวัติศาสตร์ 20 16 4 80.0%
2233 สหวิทยาการอิสลาม 41 14 27 34.1%
2234 ศิลปะการแสดง 14 13 1 92.9%
2235 ดนตรีสากล 27 15 12 55.6%
2239 ภาษาจีน 23 21 2 91.3%
3201 เกษตรศาสตร์ 28 26 2 92.9%
3202 เคมี 14 13 1 92.9%
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 41 29 12 70.7%
3208 คณิตศาสตร์ 18 17 1 94.4%
3210 สาธารณสุขชุมชน 99 98 1 99.0%
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 23 8 74.2%
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 7 1 87.5%
3216 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 10 1 90.9%
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54 47 7 87.0%
3221 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 2 1 66.7%
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า 12 5 7 41.7%
3225 จุลชีววิทยา 8 6 2 75.0%
3226 คหกรรมศาสตร์ 55 46 9 83.6%
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12 12 0 100.0%
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 7 7 0 100.0%
3304 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 0 1 0.0%
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 125 62 63 49.6%
3314 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 7 7 0 100.0%
3315 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 1 0 1 0.0%
3319 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 1 1 50.0%
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 6 5 1 83.3%
4214 การบัญชี 100 85 15 85.0%
4216 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 15 8 7 53.3%
4230 การจัดการ 152 107 45 70.4%
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 54 48 6 88.9%
4233 การตลาด 31 25 6 80.6%
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 95 77 18 81.1%
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 182 154 28 84.6%
4246 การท่องเที่ยว 34 29 5 85.3%
4252 ธุรกิจระหว่างประเทศ 30 25 5 83.3%
4253 การเป็นผู้ประกอบการ 25 21 4 84.0%
4335 การจัดการ 143 92 51 64.3%
4337 การตลาด 1 0 1 0.0%
4338 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 0 2 0.0%
4339 การจัดการ 1 0 1 0.0%
    3604 2898 706 80.4%

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ