ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

ลงทะเบียนบัณฑิตประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทำการลงทะเบียนบัณฑิต คำตอบจากรายงานแจ้งปัญหา แจ้งปัญหา

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา

ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนแล้ว ยังไม่ขึ้นทะเบียน ร้อยละการลงทะเบียน
0000 เลื่อนรับ 10 9 1 90.0%
1501 คณิตศาสตร์ 32 32 0 100.0%
1502 วิทยาศาสตร์ 23 23 0 100.0%
1503 สังคมศึกษา 29 29 0 100.0%
1504 การศึกษาปฐมวัย 38 38 0 100.0%
1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 32 32 0 100.0%
1508 พลศึกษา 34 34 0 100.0%
1510 การสอนภาษาไทย 36 36 0 100.0%
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 27 27 0 100.0%
1512 การประถมศึกษา 34 34 0 100.0%
2203 ภาษาอังกฤษ 47 44 3 93.6%
2205 การพัฒนาชุมชน 67 61 6 91.0%
2206 รัฐประศาสนศาสตร์ 91 88 3 96.7%
2207 ศิลปกรรม 12 12 0 100.0%
2209 ภาษาไทย 30 30 0 100.0%
2212 ดนตรี 12 12 0 100.0%
2215 ภาษาญี่ปุ่น 23 21 2 91.3%
2224 การปกครองท้องถิ่น 53 53 0 100.0%
2227 นิเทศศาสตร์ 31 31 0 100.0%
2228 นิติศาสตร์ 64 51 13 79.7%
2230 ประวัติศาสตร์ 9 9 0 100.0%
2233 สหวิทยาการอิสลาม 18 8 10 44.4%
2234 ศิลปะการแสดง 1 1 0 100.0%
2235 ดนตรีสากล 6 6 0 100.0%
3201 เกษตรศาสตร์ 10 10 0 100.0%
3202 เคมี 8 8 0 100.0%
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 24 1 96.0%
3208 คณิตศาสตร์ 11 10 1 90.9%
3210 สาธารณสุขชุมชน 33 33 0 100.0%
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 0 100.0%
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 0 100.0%
3216 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 3 0 100.0%
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 9 0 100.0%
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 0 100.0%
3225 จุลชีววิทยา 3 1 2 33.3%
3226 คหกรรมศาสตร์ 19 19 0 100.0%
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 3 0 100.0%
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2 0 100.0%
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 48 41 7 85.4%
3314 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 6 6 0 100.0%
3315 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 1 1 0 100.0%
3319 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 1 0.0%
4214 การบัญชี 44 43 1 97.7%
4216 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5 3 2 60.0%
4230 การจัดการ 54 49 5 90.7%
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 18 0 100.0%
4233 การตลาด 10 10 0 100.0%
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 55 2 96.5%
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 70 68 2 97.1%
4246 การท่องเที่ยว 9 8 1 88.9%
4335 การจัดการ 74 64 10 86.5%
4337 การตลาด 1 1 0 100.0%
4338 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 0 100.0%
4339 การจัดการ 1 1 0 100.0%
    1309 1236 73 94.4%

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ