1. คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี 2564
  2. คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี 2563
  3. รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (หน่วนงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี)
  4. รายงานสรปุผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (หน่วยงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี)
  5. รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (หน่วยงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี )
  6. รายงานการจัดการข้อร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๐ (หน่วยงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี )
  7. แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๑(เม.ย.-มิ.ย.๒๕๕๙)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี
  8. แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๒(ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๙)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี
  9. แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๓(ต.ค.-ธ.ค.๒๕๕๙)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี
  10. แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๔(ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๐) หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี