1. รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖
  2. รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (หน่วนงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี)
  3. รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (หน่วนงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี)
  4. รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (หน่วนงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี)
  5. รายงานสรปุผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (หน่วยงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี)
  6. รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (หน่วยงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี )
  7. รายงานการจัดการข้อร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๐ (หน่วยงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี )
  8. แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๑(เม.ย.-มิ.ย.๒๕๕๙)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี
  9. แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๒(ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๙)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี
  10. แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๓(ต.ค.-ธ.ค.๒๕๕๙)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี
  11. แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๔(ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๐) หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี