ติดตามเรื่องร้องเรียนตรงต่ออธิการบดี

วันที่ เรื่อง สถานะ
ไม่มีข้อมูล

ติดตามเรื่องข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

วันที่ เรื่อง สถานะ
ไม่มีข้อมูล

ติดตามเรื่องร้องทุกข์ทั่วไป/ร้องเรียนการทุจริต

วันที่ เรื่อง สถานะ
Jun 13, 2024 พฤติกรรมความไม่เหมาะสมของป้าแม่บ้าน(นางอัมรา ม่วงงาม (ลี่)) ตึก คคศ รอ